آئین نامه و شیوه نامه اجرایی جدید شورای صنفی- رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

آئین نامه و شیوه نامه اجرایی جدید شورای صنفی- رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور


پیرو نامه صادره به شماره 9172355  تاریخ 02/11/1401 ، از سوی مدیر کل محترم امور دانشجویی، آقای دکتر سید احمد مدنی، آئین نامه و شیوه نامه اجرایی جدید شورای صنفی- رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در آذر ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، جهت استحضار و اطلاع رسانی در سامانه پیوست می‌شود.

آئین نامه شورا های صنفی - رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی - رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

 

 

 

 

سایت اداره کل اموردانشجویی- بخش شورای صنفی دانشجویی -

 

 

 

آدرس کوتاه :