استفاده از ظرفیت جذب دانش آموختگان دانشگاه های برتر در قالب امریه

استفاده از ظرفیت جذب دانش آموختگان دانشگاه های برتر در قالب امریه


پیرو نامه از بنیاد ملی نخبگان - بنیاد نخبگان استان تهران به شماره 24875/15 تاریخ 1401/11/01، به استحضار می رساند بنیاد نخبگان استان تهران در نظر دارد جهت انجام امور اداری و اجرایی خود در شهر تهران از ظرفیت جذب دانش آموختگان دانشگاه های برتر در قالب امریه سربازی استفاده کند. شرایط ضروری متقاضیان به شرح زیر است:

شرایط عمومی:

  1. اولویت با نخبگان و استعدادهای برتر
  2. فعال و تلاشگر
  3. آشنایی به امور مرتبط با نخبگان، استعدادهای برتر و اجتماعات نخبگانی

شرایط اختصاصی:

  1. حداقل دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد
  2. فاقد غیبت در زمان اخذ برگه آماده به خدمت
  3. بومی استان تهران
  4. فاقد کسری خدمت و یا تقاضای استفاده ازآن
  5. دارای فرصت حداقل 6 ماهه تا زمان اعزام به خدمت

متقاضیان می توانند خلاصه سوابق خود را حداکثر تا پایان بهمن ماه 1401 جهت بررسی به رایانامه tehran@bmn.ir  ارسال کنند.

در صورت دارا بودن شرایط مذکور از داوطلبان برای انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهدآمد.

فراخوان پیوست جهت اطلاع رسانی به واجدین شرایط آن ایفاد می گردد.

 

آدرس کوتاه :