اطلاعیه - شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران

اطلاعیه - شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران


مقدمه

با توجه به ابلاغ شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۰۷/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ شورای آموزشی دانشگاه تهران، شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تهران را به شرح زیر تدوین و تصویب نمود.

ماده ۱- تعاریف

وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

معاونت آموزشی: منظور معاونت آموزشی دانشگاه تهران است.

واحدهای دانشگاه تهران: منظور دانشکدگان / پردیس / دانشکده مستقل / مؤسسه و مرکز در دانشگاه تهران است.

گروه آموزشی: بنیادی‌ترین واحد آموزشی دانشگاه، متشکل از شماری عضو هیأت علمی با تخصص مشترک، در یک رشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می‌شود.

استاد راهنما: یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که مسئولیت هدایت و راهنمایی رساله‌های دانشجویان در مقطع دکتری را به عنوان استاد راهنمای تنها یا اول برعهده می‌گیرد.

دانشجو: به تحصیل کنندگان دوره دکتری تخصصی اطلاق می‌شود.

زبان خارجی: منظور از زبان خارجی در مقطع دکتری یکی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی و عربی است که متناسب با رشته تحصیلی مورد تائید گروه آموزشی / دانشکده است.

نمره ملاک: حد نصاب نمره علمی مورد نیاز برای احراز صلاحیت در بسندگی زبان خارجی مورد نظر

دوره‌های توانمند سازی: دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی آشنایی و کسب مهارت‌های مورد نیاز زبان خارجی

ماده ۲- ضوابط و شرایط

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی لازم است پس از ورود و تا قبل از آزمون جامع نسبت به ارائه کفایت بسندگی زبان خارجی به واحد محل تحصیل (جهت درج در کارنامه تحصیلی) اقدام نمایند و در غیر این صورت اجازه حضور در امتحان جامع و تصویب پیشنهاد پژوهش (پروپوزال) را نخواهند داشت. برای تأیید بسندگی مهارت زبان خارجی دانشجو توسط واحد محل تحصیل و دانشگاه صرفاً" تحقق یکی از موارد زیر کفایت می‌نماید:

۲-۱- تشخیص استاد راهنما

تشخیص استاد راهنما مبنی بر بسنده بودن مهارت زبان خارجی دانشجو، تنظیم مستندات ۱ و اعلام رسمی به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد مربوطه، مشروط به ارائه الزامی مدارک یکی از بندهای زیر توسط دانشجو:

الف) تحصیل حضوری و اخذ حداقل یک مدرک تحصیلی معتبر از یکی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت عتف در یکی از کشورهای انگلیسی / اسپانیولی / فرانسوی / آلمانی / عرب زبان (متناسب با رشته خارجی مورد تأیید گروه آموزشی)

ب) چاپ دو مقاله به زبان انگلیسی/ اسپانیولی/ فرانسوی/ آلمانی/ عربی در نشریات بین المللی دارای نمایه معتبر به عنوان نویسنده نخست یا نویسنده مسئول مکاتبات. مرجع تعیین اعتبار نمایه، شورای تحصیلات تکمیلی واحد تحصیل دانشجو است.

ج) چاپ یک کتاب کامل یا سه Book Chapter به زبان انگلیسی/ اسپانیولی/ فرانسوی/ آلمانی/ عربی منتشر شده توسط ناشران معتبر بین المللی به عنوان تک نویسنده یا نویسنده اول. مرجع تعیین اعتبار ناشر، شورای تحصیلات تکمیلی واحد محل تحصیل دانشجو است.

تبصره ۱: در صورت عدم تعیین استاد راهنما، گروه آموزشی می‌تواند به عنوان مرجع تشخیص عمل کند.

تبصره ۲: مرجع تائید نهایی زبان‌های خارجی، شورای تحصیلات تکمیلی واحد محل تحصیل دانشجو است

۲-۲- شرکت در دوره‌های توانمند سازی

حضور دانشجو در دوره‌های توانمندسازی زبان خارجی و دریافت گواهی اتمام موفقیت آمیز دوره (این بند صرفاً" در صورت تشخیص استاد راهنما مبنی بر نیاز دانشجو به حضور در دوره‌های توانمندسازی زبان خارجی و اعلام رسمی آن به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل اجرا است). تعداد ساعات این دوره حداقل ۲۴۰ و حداکثر ۳۰۰ ساعت خواهد بود که توسط مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران با همکاری دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه طراحی و اجرا خواهد شد و لازم است دانشجو آن را با موفقیت به پایان برساند.

تبصره ۳: هزینه شرکت در این دوره‌ها به عهده شخص دانشجو می‌باشد.

۲-۳- کسب نمره لازم در آزمون زبان سازمان سنجش

کسب حداقل ۸۰ درصد از حداکثر نمره امتحانی زبان خارجی در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور در سال پذیرش.

۲-۴- شرکت در آزمون‌های تعیین سطح زبان خارجی

شرکت در آزمون‌های تعیین سطح زبان خارجی و اخذ حد نصاب نمره قابل پذیرش به شرح زیر:

آزمون

  

رشته

University of Tehran

حداکثر امتیاز ۲۰

IELTS

حداکثر امتیاز

۹

TOEFL Paper Based and TOLIMO

حداکثر امتیاز

۶۷۷

 

TOFELIBT

 

حداکثر امتیاز

۱۲۰

MCHE

حداکثر امتیاز

۱۰۰

زبان اشتمال حداکثر امتیاز

۲۰

همه رشته‌ها به جز رشته‌های دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

۱۲

۵/۵

۵۱۰

۶۴

۶۰

۱۲

رشته زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان عربی

۱۰

۵

۴۹۰

۵۷

۵۰

۱۶

رشته‌های زبان و ادبیات فارسی – علوم و قرآن حدیث – فقه شافعی – فقه و مبانی حقوق اسلامی – مدرسی معارف اسلامی

۱۰

۵

۴۹۰

۵۷

۵۰

۱۴

رشته‌های دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی مرتبط با رشته تخصصی

۱۶

--

--

--

--

--

رشته‌های دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی در رشته‌های تخصصی غیر مرتبط

۱۲

۵/۵

۵۱۰

۶۴

۶۰

۱۲

سهمیه مربیان و ایثارگران

۱۰

۵

۴۹۰

۵۷

۵۰

۱۰

سایر زبان‌های مورد پذیرش، براساس ضوابط و شرایط دانشگاه تهران قابل اعمال است

مدارک زبان انگلیسی و عربی اخذ شده از دانشگاه‌های سطح یک کشور مورد تأیید است

اعتبار مدرک زبان اخذ شده از تاریخ برگزاری آزمون، ۲ سال است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ماده ۳- زمان اجرا
 

این شیوه نامه از زمان تصویب برای کلیه دانشجویان دکتری دانشگاه تهران لازم الاجرا استو تمامی آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های پیشین دانشگاه تهران در زمینه احراز بسندگی زبان خارجی ملغی اعلام می‌گردد. این شیوه نامه در سه ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۱۴۰۲‬ به تصویب شورای آموزشی دانشگاه تهران رسید.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :