اطلاع رسانی انتخابات شورای مرکزی دفاتر دانشکده ای جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاع رسانی انتخابات شورای مرکزی دفاتر دانشکده ای جامعه اسلامی دانشجویان


 
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخابات شوراهای دفاتر دانشکده ای را برگزار می نماید.
 
مهلت ثبت نام: تا جمعه 14 خرداد 1400
تاریخ برگزاری انتخابات دانشکده ای: 22 خرداد 1400
ثبت نام در لینک: b2n.ir/entjad
اطلاعات بیشتر: 
برادران: 09130991502
خواهران: 09361816455
 
آدرس کوتاه :