امتیاز مقالات

امتیاز مقالات


مصوبات جلسه مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۹۷ شورای پژوهش و فناوری:
- در مواردی که مقاله به صورت Discussion می‌باشد طبق آئین نامه گرنت، پنجاه درصد امتیاز مقاله کامل به آن تعلق می‌گیرد.
- در مواردی که مقاله به صورت Discussion and Closures می‌باشد چنانچه قبل از عنوان مقاله Closures درج شده باشد، امتیازی به آن تعلق نگیرد و چنانچه قبل از عنوان مقاله، Discussion of قرار گرفته باشد، ده درصد امتیاز مقاله کامل به آن تعلق بگیرد.
- به مقالات از نوع forum هشتاد درصد امتیاز مقاله کامل تعلق گیرد.
مصوبه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه  مورخ 98/4/1 را از اینجا دریافت نمایید.
 
آدرس کوتاه :