انتشار مقاله ی دانش آموخته ی دانشکده در کتاب کارآفرینی استراتژیک، انتشارات اسپرینگر

انتشار مقاله ی دانش آموخته ی دانشکده در کتاب کارآفرینی استراتژیک، انتشارات اسپرینگر


کتاب کارآفرینی استراتژیک، عضو هیآت علمی وابسته ی دانشکده دکتر نظام الدین فقیه توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شد.
در این کتاب، مقاله ی با عنوان "جوانسازی سازمانی" به نگارش دکترعلیرضا بستانی، دانش آموخته دانشکده، به عنوان مقاله اول چاپ شده است.
 
آدرس کوتاه :