انتصاب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، دانشیار دانشکده به عنوان معاون رییس دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

انتصاب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، دانشیار دانشکده به عنوان معاون رییس دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران


 

 

آدرس کوتاه :