نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی

انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی


جهت آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات و همچنین فعالیت‌های انجمن، می‌توانید آن را در شبکه‌های اجتماعی با نام انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه تهران و با شناسه anjoman.ent.ut@ دنبال نمایید. همچنین گاهنامه « کاریا » به عنوان نشریه این انجمن به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای میلاد کاظمی آرانی و سردبیری خانم زهرا دهقانی در دانشگاه تهران منتشر و در اختیار دانشجویان و علاقمندان به حوزه کسب و کار قرار خواهد گرفت.