اهداف و محورهای سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1402

اهداف و محورهای سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1402


اهداف کنفرانس

 • دیده بانی ریسک ها پیش روی کسب و کارها در سال 1402
 • معرفی روندهای پیش روی در سال  1402
 • دیده بانی محیط کسب و کار در سال پیش رو
 • دیده بانی نمونه های موفق توسعه کسب و کار در شرکت های بزرگ و کوچک و استارتاپ ها
 • دیده بانی توسعه اکوسیستم کارآفرینی در سال 1402

 

محورهای کنفرانس

 • مدل کسب و کار و انواع نوآوری کسب و کار
 • هوش تجاری در توسعه کسب و کار
 • تفکر طراحی و توسعه کسب و کار
 • دیده بانی کسب و کار در سطح ملی
 • تحلیل گری کسب و کار
 • نقش منتورینگ، کوچینگ و مشاوره در توسعه کسب و کار
 • استراتژی های رشد استارتاپ ها و اسکیل آپ
 • استراتژی های کسب و کار در حوزه های منابع انسانی، بازاریابی، زنجیره تامین و مالی و نوآوری
 • تصمیم گیری کارآفرینانه: هدف گرایی، امکان گرایی و بریکلاژ
 • محیط کسب و کار و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کار

 

آدرس کوتاه :