نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و محورهای کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400

اهداف و محورهای کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400


کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران ۱۴۰۰
 
اهداف کنفرانس
 • تبیین روندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه تاثیرگذار بر کسب و کارها در ۱۴۰۰
 • تبیین فرصتها، تهدیدها و چالش های فراروی کسب و کارها در ۱۴۰۰
 • استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا
 • توسعه زیست بوم  کارآفرینی در ۱۴۰۰

 

محورهای کنفرانس

 • استراتژی های تاب آوری کسب و کار در کووید19
 • استراتژی های کسب و کار در  پساکرونا (Next Normal)
 • تاثیر کووید 19 بر مدل های کسب و کار
 • استراتژی های کارآفرینی سازمانی
 • استراتژی های ایجاد و رشد استارتاپ ها در اکوسیستم
 • استراتژی ها کارآفرینانه: علیت گرایی، امکان گرایی و بریکلاژ
 • استراتژی های منابع انسانی
 • استراتژی های بازاریابی
 • گونه های استراتژی متناسب با محیط کسب و کار
 • مرور تجربیات بین المللی کسب و کارها در کووید19
 • اهداف و نتایج کلیدی عملکرد (OKRs)
 • سیاست های دولت و مجلس در توانمندسازی کسب و کارها