اولین جلسه هماهنگی با اعضای هیات مدیره انجمن کارآفرین و نوآوری ایران برگزار شد.

اولین جلسه هماهنگی با اعضای هیات مدیره انجمن کارآفرین و نوآوری ایران برگزار شد.


اولین جلسه هماهنگی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران که فعالیت مجدد آن توسط وزارت علوم به تصویب رسیده است، صبح روز  سه شنبه 24 دی ماه 98 با حضور هیأت مدیره انجمن، در محل دانشکده کارآفرینی برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید، مجمع عمومی انجمن در تاریخ 28 بهمن در خصوص برگزاری مجمع فوق العاده تشکیل شده و دبیرخانه دائمی این انجمن در محل دانشکده کارافرینی مستقر گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

آدرس کوتاه :