برنامه جامع تحقیقات اساتید

برنامه جامع تحقیقات اساتید


 • آقای دکتر قنبر محمدی الیاسی

    توسعه انسانی از دیدگاه کارآفرینی: چگونگی یادگیری و توسعه کارآفرینان و مدیران

 • آقای دکتر محمد عزیزی

توسعه کارآفرینی در ابعاد فردی، سازمانی و محیطی

 • خانم دکتر افسانه باقری

توسعه­ شایستگی های کارآفرینانه در میان جوانان

 • آقای دکتر محمدعلی مرادی

 سیاست های توسعه کارآفرینی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان

 • آقای دکتر سعید جعفری مقدم

طراحی نظام ملی سیاستگذاری توسعه کارآفرینی

 • خانم دکتر زهرا آراستی

مطالعات کارآفرینی زنان، مطالعات کارآفرینی اجتماعی، مطالعات برنامه های آموزشی و ترویج کارآفرینی

 • آقای دکتر رضا زعفریان

کارآفرینی اجتماعی و سازمانی(نقش فناوری اطلاعات و شبکه ها)

 • خانم دکتر طیبه نیک رفتار

توسعه دانش نظری و کاربردی راهبردهای رقابت پذیری و نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران

توسعه دانش و نهادینه کردن دانش نظری و عملی برندسازی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، کارآفرینانه و کارآفرینان

راهبردها، فرآیندها، شایستگی، نظام ها و الزامات شناسایی ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی

ساماندهی کارآفرینی پایدار در مهندسی و مدیریت- نظریه و کاربرد

 • آقای دکتر ابوالقاسم عربیون

سیاستگذاری، طراحی الگو، بومی سازی ، تجاری سازی در شناسایی و بهره برداری از فرصت های حوزه کارآفرینی در فرآیند توسعه شرکت های کوچک و متوسط

شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه بازاریابی و بازاریابی ورزشی

شناسایی و توسعه شیوه های تأمین مالی کارآفرینانه

ظرفیت سازی نهادی کارآفرینی فناورانه با تمرکز بر فناوری های پیشرفته و همگرا در ایران و توسعه مبانی نظری فلسفی و دینی کارآفرینی

 • آقای دکتر محمدحسن مبارکی

تحلیل رفتارهای کارآفرینانه ، الگوها و چارچوب های ذهنی در تصمیم گیری کارآفرینان (با رویکرد کیفی)

تدوین تجربیات کارآفرینی فردی و سازمانی موفق و غیرموفق در ایران

 • آقای دکتر کمال سخدری

توسعه دانش نظری و کاربردی در خصوص ایجاد و توسعه سازمان های کارآفرین در ایران

 • آقای دکتر محمدرضا زالی

توسعه دانش نظری و کاربردی کارآفرینی سازمانی(در سطح فردی و سازمانی) در شرکت ها و سازمان ها و مؤسسات ایرانی

 • آقای دکتر نادر سیدامیری

دانش نظری و کاربردی بازاریابی دیجیتال در کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین

 • آقای دکتر مهران رضوانی

کارآفرینی بین الملل- بازاریابی کارآفرینانه

کارآفرینی در فناوری اطلاعات

 • آقای دکتر سیدمجتبی سجادی

کارآفرینان چگونه به کمک مدیریت فرآیندها و طراحی زنجیره تأمین کارآفرینانه باعث ایجاد، توسعه و رونق کسب و کارها می شوند؟

شناسایی راهبردهای کارآفرینانه و بکارگیری آن در فرایند توسعه شرکتهای کوچک و متوسط

       توسعه دانش نظری و کاربردی مرتبط با چرخه عمر کسب و کارها) بنگاه های کوچک و متوسط و استارتاپ ها )

مدیریت استراتژیک نوآوری اجتماعی

نظام نوآوری تکنولوژیکی و توسعه کارآفرینی فناورانه

کاربست مطالعات اعصاب بر شناسایی رفتار و فرایندهای تصمیم گیری کارآفرینان در حوزه فناوری های نوظهور

توسعه علمی، نظری، کاربردی و اجرایی در زمینه های: کارآفرینی بین الملل

 • جناب آقای دکتر غلامحیدر  ابراهیم بای سلامی:

توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای گردشگری در ایران

بسترها و زمینه های حقوقی توسعه کسب و کار و کارآفرینی

 • جناب آقای دکتر حمید پاداش:

           پایش محیط کسب و کار در عصر اقتصاد دانش بنیان

توسعه و نهادینه کردن دانش نظری و عملی برندسازی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

 • جناب آقای دکتر مرتضی اکبری:

کارآفرینی و نوآوری فناورانه و فناوری های نوظهور

 

 
آدرس کوتاه :