برنامه سالانه نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی National Expert Survey (NES) در سال 1400 آغاز گردید.

برنامه سالانه نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی National Expert Survey (NES) در سال 1400 آغاز گردید.


پس از تصویب چگونگی اجرای نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی کشور توسط دیده بان جهانی کارآفرینی (بزرگترین کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی در زمینه کارآفرینی در جهان)، GEM طرح نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی کشور آغاز گردید.
براساس این برنامه تحقیقاتی سالانه، شاخص های اکوسیستم کارآفرینی کشور محاسبه می گردد و وضعیت محیط کسب و کار از نظر خبرگان کارآفرینی رصد می گردد  و براساس آن راهکارهایی به منظور تقویت فعالیت های کارآفرینان کشور و بهبود زمینه/ اکوسیستم کارآفرینی ارائه می گردد. 
در این نظرسنجی شاخص هایی مربوط به آسانی دسترسی به منابع مالی، سیاست ها و برنامه های دولت، انتقال تحقیق و توسعه، زیرساختهای تجاری و خدماتی ، فضای آزاد بازار، زیرساخت های فیزیکی، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، تاثیرات همه گیری ویروس کرونا بر کارآفرینی وکارآفرینی زنان  مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اطلاعات در زمینه اکوسیستم کارآفرینی در سالهای گذشته به آدرس زیر مراجعه نمایید.
 
 
منبع خبر: دفتر GEM دانشکده کارآفرینی
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :