برگزاری دوره آموزشی تحلیل گری کسب و کار با نرم افزار SPSS

برگزاری دوره آموزشی تحلیل گری کسب و کار با نرم افزار SPSS


این دوره با هدف آموزش مهارت های کسب و کاری در دانشکده کارآفرینی در روز چهارشنبه دهم اسفندماه سال جاری برگزار می گردد. تمرکز دوره اول SPSS بر آموزش بخش های کاربردی می باشد. مدرس دوره دکتر علی داوری عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی می باشد.
 
این دوره برای دانشجویان رایگان می باشد و دانشجویان ورودی 1401 دانشکده در اولویت ثبت نام قرار دارند.
دوره های تکمیلی و مرتبط با تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Smart PLS هم توسط معاونت پژوهشی دانشکده در آینده نزدیک برگزار می گردد.
 
 
آدرس کوتاه :