برگزاری کارگاه آموزشی معرفی پایگاه‌های اطاعاتی، استراتژی جستجو و مرور نظام مند با تکیه بر SCOPUS

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی پایگاه‌های اطاعاتی، استراتژی جستجو و مرور نظام مند با تکیه بر SCOPUS


کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی معرفی پایگاه‌های اطاعاتی، استراتژی جستجو و مرور نظام مند با تکیه بر SCOPUS روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ نموده است. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است. آدرس شرکت در کارگاه به شرح ذیل است.
 vroom.ut.ac.ir/karafarini4 
خواهشمند است قبل از ورود حتما فایل راهنما را مشاهده نمایید.
دریافت فایل راهنما

 

لینک خبر کارگاه در سامانه آموزش 

لینک خبر کارگاه در وب سایت کتابخانه

آدرس کوتاه :