نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه عضویت ایران

تاریخچه عضویت ایران


دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای توسعه کارآفرینی و کسب تجربیات کشورهای موفق در این زمینه، در 10 اکتبر 2007 (18مهر 1386) به عضویت دیده بان جهانی کارآفرینی (Global Entrepreneurship Monitor) درآمده است.
همچنین در سال 1387 دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی با همت آقای دکتر محمد رضا زالی تاسیس گردید و این دفتر متولی انجام و اجرای برنامه ارزیابی کارآفرینی در کشور گردید.
و از آن سال تاکنون به صورت متوالی برنامه های پژوهشی GEM همگام با کلیه کشورهای عضو این کنسرسیوم پژوهشی  درحال انجام است.
حامیان مالی GEM ایران از سال 1387 تاکنون برای اجرای پژوهش برنامه ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM
وزارت کار و امور اجتماعی 1387
شهرداری تهران 1387
موسسه کار و تامین اجتماعی (1388 تا کنون)