تبریک ارتقای مقام علمی جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی

تبریک ارتقای مقام علمی جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی


جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، ارتقاء شما به مرتبه علمی استادی را شادباش عرض می نماییم.
توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از یگانه عالِم بی همتا خواستاریم.
 
روابط عمومی دانشکده
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :