تبریک انتخاب به عنوان کارمند نمونه سال 1400- سرکار خانم فاطمه قاضی نسب

تبریک انتخاب به عنوان کارمند نمونه سال 1400- سرکار خانم فاطمه قاضی نسب


بسمه تعالی

«اِنَ الله شاکِرٌ عَلیم»

«خداوند از زحمات تلاش‌های بندگانش آگاه است و به آنان پاداش می‌دهد»

 

همکار گرانمایه سرکار خانم فاطمه قاضی نسب

بدون تردید پیشرفت و توسعه پایدار در گرو وجود سرما‌یه های انسانی کارآمد؛ ایده پرداز و تلاشگر در یک سازمان ا‌ست و تلا‌ش خالصانه و متعهدانه کارکنان متعهد و دلسوز در روند ا‌جرائی می‌تواند نوید بخش رشد، پیشر‌فت و بالندگی نماد جامعه علمی کشور «دانشگاه تهران» باشد.

بدینوسیله عزم و تلاش ارز‌شمند و مؤثر، رعایت انضباط اداری و وجدان کاری، مسئولیت پذیری و خلا‌قیت در پیشبرد اهداف سرکارعالی را ارج نهاده و حُسن انتخاب شما به عنوا‌ن «کارمند نمو‌نه سال ۱400، دانشگاه تهرا‌ن» را شادباش عرض کرده و از خداوند روزی گستر برای شما سلامتی و توفیق روزافزون خواستارم.

 

                                                                                                  جهانگیر یدالهی فارسی

                                                                                                      رئیس دانشکده کارآفرینی

 

 

آدرس کوتاه :