تغییر تاریخ برگزاری استارتاپ تریگر مشترک دانشکده کارآفرینی-رفاتک

تغییر تاریخ برگزاری استارتاپ تریگر مشترک دانشکده کارآفرینی-رفاتک


 

تاریخ برگزاری رویداد استارتاپ تریگر مشترک دانشکده کارآفرینی-رفاتک  تغییر یافت.
متعاقبا" تاریخ جدید اعلام می شود.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :