تفاهم نامه خواهر خواندگی دانشکده با دانشگاه آلبورگ دانمارک اجرایی می شود

تفاهم نامه خواهر خواندگی دانشکده با دانشگاه آلبورگ دانمارک اجرایی می شود


به گزارش روابط عمومی دانشکده، در پی اجرای یکی از مفاد تفاهم نامه همکاری میان دانشکده کارآفرینی و دانشگاه آلبورگ دانمارک مبنی بر همکاری علمی و تحقیقاتی اساتید دو دانشگاه، دکتر رضا محمد کاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری آقای کانت هیران، دانشجوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه آلبورگ مورد تأیید آن دانشگاه قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :