نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تلفن : 8-88225006
ایمیل: Info@ent.ut.ac.ir

کد پستی: 1439813141        صندوق پستی: ‎796- 14395