تماس با معاونت پژوهشی

تماس با معاونت پژوهشی


آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی - طبقه زیر همکف - معاونت پژوهشی
صندوق پستی: 796- 14395 - کدپستی: 1439813141
 
دفتر معاونت پژوهشی: 88339097
فصلنامه توسعه کارآفرینی:  88225004
امور قراردادها و گرنت اساتید: 61119241
پست الکترونیک معاونت: Re_entrepreneurship@ent.ut.ac.ir
پست الکترونیک نشریه: jed@ut.ac.ir
آدرس کوتاه :