نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با پروژه احداث ساختمان دانشکده

تماس با پروژه احداث ساختمان دانشکده


نشانی: خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم) - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران-  طبقه دوم - دبیرخانه بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
تلفن: 88224718,  88224723
کدپستی: 1439813141
صندوق پستی: 796- 14395