تمدید ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400

تمدید ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400


مدت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تا تاریخ 1400/10/11 تمدید شد. 

آدرس کوتاه :