تمدید حکم دکتر توماس شات، استاد دانشگاه جنوب دانمارک به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشکده کارآفرینی

تمدید حکم دکتر توماس شات، استاد دانشگاه جنوب دانمارک به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشکده کارآفرینی


آدرس کوتاه :