تمدید مهلت ثبت درخواست در سامانه فرصت مطالعاتی ویژه اعضای محترم هیات علمی به مدت یک هفته دیگر

تمدید مهلت ثبت درخواست در سامانه فرصت مطالعاتی ویژه اعضای محترم هیات علمی به مدت یک هفته دیگر


به نقل از واحد روابط بین الملل دانشکده کارآفرینی، پیرو فراخوان به شماره نامه 241758/‏170 مورخ 15/‏08/‏1401، با عنایت به اتمام مهلت ثبت تقاضا در سامانه فرصت مطالعاتی جهت اعزام‌های مربوط به سال 1402 در تاریخ 15/‏10/‏1401 و پیرو درخواست متقاضیان به منظور تمدید مهلت ثبت درخواست به استحضار می‌رساند امکان ثبت درخواست در سامانه فرصت مطالعاتی https://bpms.ut.ac.ir)) تا تاریخ 22/‏10/‏1401، به مدت یک هفته دیگر مقدور می‌باشد.

شایان ذکر است این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نبوده، از اینرو اعضای محترم هیات علمی دانشکده کارآفرینی در اسرع وقت نسبت به بارگذاری مدارک در مهلت مقرر اقدام فرمائید.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :