خیرین مدرسه ساز در ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی

خیرین مدرسه ساز در ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی