داده های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی ایران در دانشکده مورد تایید کنسرسیوم بین‌المللی کارآفرینی قرار گرفت.

داده های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی ایران در دانشکده مورد تایید کنسرسیوم بین‌المللی کارآفرینی قرار گرفت.


 

داده های جمع آوری شده از برنامه پژوهشی "ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور براساس مدل GEM دانشکده کارآفرینی"،

در سال 2020 مورد تایید بزرگترین کنسرسیوم پژوهشی بین المللی در زمینه کارآفرینی ،

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

 قرار گرفت.

 

 

با وجود شرایط سخت ناشی از بحران کرونا در کشور، دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در دانشکده توانست بر اساس استاندارد بین المللی از سوی دیده بان جهانی کارآفرینی GEM، بیش از 3000 داده معتبر از 42 شهر کشوربزرگ و کوچک کشور جمع آوری نماید و به تائید برساند. داده هایی که براساس آن امکان ارزیابی کارآفرینی در کشور در سه لایه ادراکات، فعالیت ها و اشتیاق فراهم می گردد.

آدرس کوتاه :