دانش آموختگان 1390

دانش آموختگان 1390


ابطحی

سیما

 

 

نام و نام خانوادگی: سیما ابطحی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

انصاری

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا انصاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: اقتصاد بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر تامین مناقصات

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

ایل­کا

علی اصغر

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر ایل­کا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی آبیاری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

اینانلو

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا اینانلو

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: علوم اقتصادی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

برومند

سولماز

 

نام و نام خانوادگی: سولماز برومند

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر مشاور سیستم های اطلاعاتی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

بنایی زاده

منصور

 

نام و نام خانوادگی: منصور بنایی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

پاکزاد

رامین

 

نام و نام خانوادگی: رامین پاکزاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته و گرایش تحصیلی: دامپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیرعامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

جبارنیا

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد جبارنیا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

جمالی گندمانی

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود جمالی گندمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

حقیقی

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا حقیقی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

خلیلی کتولایی

امیربهمن

 

نام و نام خانوادگی: امیربهمن خلیلی کتولایی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

دادور

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد دادور

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

دهشید

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا دهشید

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: استخراج معدن

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: صادرات سنگ

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

رفایی

مهدی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی رفایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر کارخانه

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

زمانی

احسان

 

نام و نام خانوادگی: احسان زمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

سیفی

پیام

 

نام و نام خانوادگی: پیام سیفی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته و گرایش تحصیلی: داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

شکرچی زاده اصفهانی

عاطفه

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه شکرچی زاده اصفهانی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

شهنام نیا

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود شهنام نیا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر امور مالی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

صادقی دهکردی

سحر

 

نام و نام خانوادگی: سحر صادقی دهکردی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر بازرگانی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

صفوی

سیدمحمدحسین

 

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدحسین صفوی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

طاهری مبارکه

بهروز

 

نام و نام خانوادگی: بهروز طاهری مبارکه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

طرفایی

حسین

 

نام و نام خانوادگی: حسین طرفایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: حسابدار

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

فهیم نژاد

زهره

 

نام و نام خانوادگی: زهره فهیم نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

کیانی

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا کیانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

لله گانی

شهرام

 

نام و نام خانوادگی: شهرام لله گانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک - سیالات

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

لواسانی

حامد

 

نام و نام خانوادگی: حامد لواسانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

محمدزاده ننه کران

جعفر

 

نام و نام خانوادگی: جعفر محمدزاده ننه کران

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

معاونین ثابت

افشین

 

نام و نام خانوادگی: افشین معاونین ثابت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور و مدیر بازاریابی و فروش در شبکه امداد رایانه

حوزه کاری: بازاریابی و فروش

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

ملکی

محدثه

 

نام و نام خانوادگی: محدثه ملکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

نامداری

الهام

 

نام و نام خانوادگی: الهام نامداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: روانشناسی عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر دفتر سرپرستی بیمه نوین اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

نوروزی

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

هاشمیان

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید هاشمیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

وحید دستجردی

سمانه

 

نام و نام خانوادگی: سمانه وحیددستجردی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مسئول روابط عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

یزدانی

لیلا

 

نام و نام خانوادگی: لیلا یزدانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: کارشناس اتاق بازرگانی اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

ابطحی

سیما

 

 

نام و نام خانوادگی: سیما ابطحی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

انصاری

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا انصاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: اقتصاد بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر تامین مناقصات

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

ایل­کا

علی اصغر

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر ایل­کا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی آبیاری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

اینانلو

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا اینانلو

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: علوم اقتصادی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

برومند

سولماز

 

نام و نام خانوادگی: سولماز برومند

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر مشاور سیستم های اطلاعاتی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

بنایی زاده

منصور

 

نام و نام خانوادگی: منصور بنایی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

پاکزاد

رامین

 

نام و نام خانوادگی: رامین پاکزاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته و گرایش تحصیلی: دامپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیرعامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

جبارنیا

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد جبارنیا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

جمالی گندمانی

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود جمالی گندمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

حقیقی

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا حقیقی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

خلیلی کتولایی

امیربهمن

 

نام و نام خانوادگی: امیربهمن خلیلی کتولایی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

دادور

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد دادور

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

دهشید

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا دهشید

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: استخراج معدن

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: صادرات سنگ

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

رفایی

مهدی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی رفایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر کارخانه

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

زمانی

احسان

 

نام و نام خانوادگی: احسان زمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

سیفی

پیام

 

نام و نام خانوادگی: پیام سیفی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته و گرایش تحصیلی: داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

شکرچی زاده اصفهانی

عاطفه

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه شکرچی زاده اصفهانی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

شهنام نیا

مسعود

 

نام و نام خانوادگی: مسعود شهنام نیا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر امور مالی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

صادقی دهکردی

سحر

 

نام و نام خانوادگی: سحر صادقی دهکردی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر بازرگانی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

صفوی

سیدمحمدحسین

 

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدحسین صفوی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

طاهری مبارکه

بهروز

 

نام و نام خانوادگی: بهروز طاهری مبارکه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

طرفایی

حسین

 

نام و نام خانوادگی: حسین طرفایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: حسابدار

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

فهیم نژاد

زهره

 

نام و نام خانوادگی: زهره فهیم نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

کیانی

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا کیانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

لله گانی

شهرام

 

نام و نام خانوادگی: شهرام لله گانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک - سیالات

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

لواسانی

حامد

 

نام و نام خانوادگی: حامد لواسانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

محمدزاده ننه کران

جعفر

 

نام و نام خانوادگی: جعفر محمدزاده ننه کران

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

معاونین ثابت

افشین

 

نام و نام خانوادگی: افشین معاونین ثابت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور و مدیر بازاریابی و فروش در شبکه امداد رایانه

حوزه کاری: بازاریابی و فروش

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

ملکی

محدثه

 

نام و نام خانوادگی: محدثه ملکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق گرایش الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.10

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

نامداری

الهام

 

نام و نام خانوادگی: الهام نامداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: روانشناسی عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر دفتر سرپرستی بیمه نوین اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

نوروزی

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

هاشمیان

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید هاشمیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: مدیر عامل

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

وحید دستجردی

سمانه

 

نام و نام خانوادگی: سمانه وحیددستجردی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مسئول روابط عمومی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

یزدانی

لیلا

 

نام و نام خانوادگی: لیلا یزدانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBAکارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1388.11.01

تاریخ پایان: 1390.07.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: کارشناس اتاق بازرگانی اصفهان

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

آدرس کوتاه :