دانش آموختگان 1391

دانش آموختگان 1391


براهیم منتظری

امیر حسین

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر حسین ابراهیم منتظری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی صنایع

عنوان دوره آموزشی:

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک: ---

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

ابطحی فروشانی

سید محمدعلی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید محمدعلی ابطحی فروشانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر اجرایی

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

احمدی

سارا

 

نام و نام خانوادگی: سارا احمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

احمدیان

علیرضا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا احمدیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر بازاریابی برندینس

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

ادبیه

آرش

 

نام و نام خانوادگی: آرش ادبیه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر بازاریابی

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

آقائی

زهرا

 

نام و نام خانوادگی: زهرا آقائی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: معاونت تدارکات شرکت آبسال

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

اکبریان

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید اکبریان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: هوافضا

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

آل خورشید

یاسین

 

نام و نام خانوادگی: یاسین آل خورشید

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند ایرانسل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

انوری

پردیس

 

نام و نام خانوادگی: پردیس انوری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دانشجو

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

ایلکی

اعظم

 

نام و نام خانوادگی: اعظم ایلکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

ایوبی

سروش

 

نام و نام خانوادگی: سروش ایوبی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر عامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بابایی

سالار

 

نام و نام خانوادگی: سالار بابایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مهندس طراح ومدیر پروژه انتقال منطقه 5

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بابایی

ندا

 

نام و نام خانوادگی: ندا بابایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند ایرانسل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

بلندی

سعید

 

نام و نام خانوادگی: سعید بلندی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر عامل شرکت نیکو ساز

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بهنام

مهران

 

نام و نام خانوادگی: مهران بهنام

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر عامل شرکت پرسان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

بهنیا

نگار

 

نام و نام خانوادگی: نگار بهنیا

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دانشجو/ آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

پارسیان

منوچهر

 

نام و نام خانوادگی: منوچهر پارسیان

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

پاکزاد قرقیه

فرشته

 

نام و نام خانوادگی: فرشته پاکزاد قرقیه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

پورپهلوان

احمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا پورپهلوان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند بازرگانی پردیس

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

تاری وردی

فخری

 

نام و نام خانوادگی: فخری تاری وردی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زمین شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

جعفری

شهرزاد

 

نام و نام خانوادگی: شهرزاد جعفری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: آمار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

جلایر

بیتا

 

نام و نام خانوادگی: بیتا جلایر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

حاجی زاده فرکوش

سیامک

 

نام و نام خانوادگی: سیامک حاجی زاده فرکوش

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدرس کارآفرینی/ مدیربازاریابی و فروش

حوزه کاری: تدریس و مشاوره کارآفرینی و بازاریابی و فروش

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

حبیبی

ساناز

 

نام و نام خانوادگی: ساناز حبیبی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند شرکت دارونی نوشه اروطب

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

حسن پورسعادتلو

مهدی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی حسن پور سعادتلو

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

حمدی

فرزانه

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه حمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

حنطوش زاده

عبدالمجید

 

نام و نام خانوادگی: عبدالمجید حنطوش زاده

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر بازرگانی نگین تجارت کارون

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

خلیل بیگی خامنه

امید

 

نام و نام خانوادگی: امید خلیل بیگی خامنه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

خلیلی پناه

آزاده

 

نام و نام خانوادگی: آزاده خلیلی پناه

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

دانشمند ایرانی

شهرزاد

 

نام و نام خانوادگی: شهرزاد دانشمند ایرانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور سازمان ملل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

دهلوی

شادی

 

نام و نام خانوادگی: شادی دهلوی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند شرکت اکبریه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

راستاد

محسن

 

نام و نام خانوادگی: محسن راستاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر شرکت

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

ربانی دوست

امیر

 

نام و نام خانوادگی: امیر ربانی دوست

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

رحمانی

حمیدرضا

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رحمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: حسابرس عملیاتی

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

رشیدیان

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد رشیدیان

آخرین مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

رضائیان

مرتضی

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی رضائیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

رمضانی نژاد

اکرم

 

نام و نام خانوادگی: اکرم رمضانی نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: شرکت سپتام

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

رهنمایی

ابوالفضل

 

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رهنمایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر مالی

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

زاداکبر

مهدی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی زاداکبر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر فروش شرکت ساراول

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

زادهوش

سمیه

 

نام و نام خانوادگی: سمیه زادهوش

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: کارشناس بازرگان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

زند

آناهیتا

 

نام و نام خانوادگی: آناهیتا زند

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سالک فرد

وحید

 

نام و نام خانوادگی: وحید سالک فرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: شرکت ساری پویا

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

ستاری

نوروزعلی

 

نام و نام خانوادگی: نوروزعلی ستاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: ریاضی کاربردی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سعیدی ساعی

رضا

 

نام و نام خانوادگی: رضا سعیدی ساعی

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مارکت اینگ

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سلیمانی

اشکان

 

نام و نام خانوادگی: اشکان سلیمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی منابع طبیعیگرایش شیلات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سلیمی

سمانه

 

نام و نام خانوادگی: سمانه سلیمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سهیلی آزاد

ندا

 

نام و نام خانوادگی: ندا سهیلی آزاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر بازرگانی شرکت توسعه و ارتباطات ایمن اقلیم

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سید احمد پور

امیر

 

نام و نام خانوادگی: امیر سید احمد پور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: دبیر

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

سید احمد پور

مرتضی

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی سید احمد پور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیرعامل فناوری ستایش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

سید جلالی اقدم

سید محمود

 

نام و نام خانوادگی: سید محمود سید جلالی اقدم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: فروش مصالح ساختمان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

سیدی

مریم

 

نام و نام خانوادگی: مریم سیدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سیف

سمیه

 

نام و نام خانوادگی: سمیه سیف

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند شرکت سیمان دشستان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

سیف اله زاده

ملینا

 

نام و نام خانوادگی: ملینا سیف اله زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند سازمان ملل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

شرفی

زهرا

 

نام و نام خانوادگی: زهرا شرفی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مهندس برق

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

شرقی صومعه

زهرا

 

نام و نام خانوادگی: زهرا شرقی صومعه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کامند شرکت خودرو سازی سایپا

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

شنطیائی

آرزو

 

نام و نام خانوادگی: آرزو شنطیائی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر بازاریابی

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

شهر بابکی

یاسمین

 

نام و نام خانوادگی: یاسمین شهر بابکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند ش -لازک

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

شوشی زاده

آزاده

 

نام و نام خانوادگی: آزاده شوشی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: دامپزشک

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

صیفی خانی

پرنیاز

 

نام و نام خانوادگی: پرنیاز صیفی خانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر فروش ایران هاست

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

طالبی

سهیلا

 

نام و نام خانوادگی: سهیلا طالبی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند بانک پارسیان

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

عباد

مهراد

 

نام و نام خانوادگی: مهراد عباد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر فروش شرکت فرافن گاز تهران

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

عبدلی

حامد

 

نام و نام خانوادگی: حامد عبدلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: سوپروایزر کاله

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

علماءفر

مصطفی

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی علماءفر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر فروش شرکت داروسازی آفا شیمی

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

علیزاده کاشانی

علی

 

نام و نام خانوادگی: علی علیزاده کاشانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مهندس اتوماسیون

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

غریفی

سید امیر

 

نام و نام خانوادگی: سید امیر غریفی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: فیزیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

غیاثی فر

امیر

 

نام و نام خانوادگی: امیر غیاثی فر

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر عامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

غیبی

علی محمد

 

نام و نام خانوادگی: علی محمد غیبی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: معدندار

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

فرهنگی

مهدیه

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه فرهنگی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: حسابدار

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

فضائلی

مریم

 

نام و نام خانوادگی: مریم فضائلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند شرکت LG

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

فضلیان

مهرداد

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد فضلیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: کارمند

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

فهیم پور

فهیم

 

نام و نام خانوادگی: فهیم فهیم پور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیرعامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاسمی

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد قاسمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر شرکت انبوه سازی

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاسمیه

علی رضا

 

نام و نام خانوادگی: علی رضا قاسمیه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاضی مقدم

پویان

 

نام و نام خانوادگی: پویان قاضی مقدم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر بازرگانی شرکت سوخت آوا

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

قاضی مرادی

سعید رضا

 

نام و نام خانوادگی: سعید رضا قاضی مرادی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

قربانی

وحید

 

نام و نام خانوادگی: وحید قربانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر عاملpsp مدیر کنترل پروژه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

کاوه

مریم

 

نام و نام خانوادگی: مریم کاوه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: کارشناس برنامه ریزی همکاران سیستم

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

کدیورکومله

شیرین

 

نام و نام خانوادگی: شیرین کدیورکومله

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر بازرگانی شرکت آوانداد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

کریمی دهکردی

روزبه

 

نام و نام خانوادگی: روزبه کریمی دهکردی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دانشجو

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

کوشکی

سونا

 

نام و نام خانوادگی: سونا کوشکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مسئول خدمات پس از فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

کارکن آذری

سپیده

 

نام و نام خانوادگی: سپیده کارکن آذری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی بین المللی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

گرائلی

آرش

 

نام و نام خانوادگی: آرش گرائلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: دپارتمان شرکت تهران الکتریک

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

م دلاور

پروین

 

نام و نام خانوادگی: پروین م دلاور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: شرکت پارس آنلاین

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

محمدی

آیت

 

نام و نام خانوادگی: آیت محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر اداری شرکت طب گستران

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

محمدی دستجا

علی

 

نام و نام خانوادگی: علی محمدی دستجا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری: بازرگانی

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

مرشدی

مریم

 

نام و نام خانوادگی: مریم مرشدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیربازاریابی و فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

مظفری

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد مظفری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: تربیت بدنی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

موسوی کوچکسرانی

سیده مریم

 

نام و نام خانوادگی: سیده مریم موسوی کوچکسرانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: منابع طبیعی گرایش جنگلداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه استراتژیک

تاریخ شروع: 1389.10.01

تاریخ پایان: 1391.06.19

دستاوردهای علمی و شغلی:

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

مونسان

سهیل

 

نام و نام خانوادگی: سهیل مونسان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: تولید کننده

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

میر هادی

مهرتاش

 

نام و نام خانوادگی: مهرتاش میر هادی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: آزاد

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

نجاتی

ندا

 

نام و نام خانوادگی: ندا نجاتی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر فروش

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

نجفی

مریم

 

نام و نام خانوادگی: مریم نجفی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.04.16

تاریخ پایان: 1391.06.30

دستاوردهای علمی و شغلی: کارشناس امور بین الملل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

نجفی کل بازویی

محمد

 

نام و نام خانوادگی: محمد نجفی کل بازویی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: معاونت فروش نمایندگی بیمه کارآفرین

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

نصیری

احمد رضا

 

نام و نام خانوادگی: احمد رضا نصیری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.10.10

تاریخ پایان: 1391.02.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مشاور

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 

 

 

 

وفایی

محمدرضا

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا وفایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر عامل

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

ولی پور

سارا

 

نام و نام خانوادگی: سارا ولی پور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1390.02.15

تاریخ پایان: 1391.04.29

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیرتحقیق وتوسعه

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

عکس 4×3

 

 

 

یوسف کلانی

مهدی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی یوسف کلافی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 1389.11.29

تاریخ پایان: 1391.02.22

دستاوردهای علمی و شغلی: مدیر فروش صنعتی بهشر

حوزه کاری:

پست الکترونیک:

تلفن همراه: ---

رزومه

 
 

 

آدرس کوتاه :