دانش آموختگان 1392

دانش آموختگان 1392


نام و نام خانوادگی: شیرین اسدی 

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر 

نام و نام خانوادگی: فرزانه آزاد اصل 

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: کارمند 

نام و نام خانوادگی: هنگاه بابایی پنبه ریسه  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیربازرگانی

نام و نام خانوادگی: سعید بلارک

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر مالی

نام و نام خانوادگی: نازنین پری بخت

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر

نام و نام خانوادگی: مهناز پیرزاده  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر

نام و نام خانوادگی: مرتضی تسخیری  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیرعامل پردازش شبکه

نام و نام خانوادگی: جعفر جمشیدی بیرون

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر پروژه

نام و نام خانوادگی: گلنار جهانگیری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: -

نام و نام خانوادگی: ثمر چیتسازان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری:

نام و نام خانوادگی: محمد حایری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیرپروژه

نام و نام خانوادگی: اکرم حسن زاه

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: کارمند

نام و نام خانوادگی: نیلوفر سبحانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر بازرگانی

نام و نام خانوادگی: شهریار شاه محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری:

نام و نام خانوادگی: شیرین شرکت

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر فروش

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا شیخ الاسلامی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: گرافیست

نام و نام خانوادگی: سیدعلی عرفانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: آزاد

نام و نام خانوادگی: آزاده قدس

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: حسابدار

نام و نام خانوادگی: لیلا کیونانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: کارمند سازمان ملل

نام و نام خانوادگی: محمدحسین محمدشهری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیر فروش

نام و نام خانوادگی: مرتضی معمارصادقی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: آزاد

نام و نام خانوادگی: محمد معمار باشی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری:

نام و نام خانوادگی: مهدی ملکی راد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیرواحد

نام و نام خانوادگی: مهدی منتخبی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: آزاد

نام و نام خانوادگی: اکرم موقری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مخابرات

نام و نام خانوادگی: بابک ناظم سلیمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدبر شرکت تکنو ماشین

نام و نام خانوادگی: سیدحبیب الله نجبا

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: -

نام و نام خانوادگی: لاله نجفی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: -

نام و نام خانوادگی: نگار نجفیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: مدیرفروش

نام و نام خانوادگی: نعیمه نعمت زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: انیمیشن

نام و نام خانوادگی: سارا نعمتی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 13/11/1390

تاریخ پایان: 20/02/1392

حوزه کاری: کارشناس فروش

 11 

نام و نام خانوادگی: امیر به کام

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی رجب پور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  کشاورزی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: سوپروایزر

 

 

 

نام و نام خانوادگی: منصوره شکری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد اشتری ماهینی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  زیست

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر خط مونتاژ

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مرجان آقاسی کرمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  زبان فرانسه

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدرس

 

 

نام و نام خانوادگی: احسان بوستان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  گرافیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: تبلیغات

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد پرهام

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: ناظر

 

 

 

نام و نام خانوادگی: توحید تسوجیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  ارتباط تصویری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی حافظ

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  مترجم زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر برنامه ریزی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرناز خزلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: بازرگان خارجی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ملیحه خطیبی مفرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  مترجم زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر پروژه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حنانه دفتری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: نرم افزار 

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رامین ستاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: معدن

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مسعود شیاسی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  مهندس شبکه

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر شرکت کامپیوتری

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه صفاییان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر عامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین صفایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  پرستاری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: نماینده علمی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: الناز عباسی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسی تکنولوژی نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا عزیز محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشنلسی

رشته و گرایش تحصیلی:  نساجی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مشاور و مدیر عامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهناز فرهاد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: معاون مالی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: کاوه کریمی نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: طراحی و مشاوره مهندسی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: هادی کلانتری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:  MBA

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: کارشناس IT

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا محمودی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: دامپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: کارشناس دام

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آتوسا ملکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر بازرگانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهرگان مهدی نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  IT

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر عامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: میرمهدی هاشمی صالحی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/03/1391

تاریخ پایان: 20/04/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر عامل

 

 

 
12
 

نام و نام خانوادگی: رویا آشتیانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم اصغری کلیمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  دامپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا حبیبی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  پزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: پزشکی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی حفیظی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  شیمی کاربردی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیه خان بابا

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  هنر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

نام و نام خانوادگی: روناک رضوی سوسن

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  اقتصاد

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین زنده دل

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  زیست شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: لیلا ژاوه

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: وحید شیخی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا صالحی درجزینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  ریاضی کاربردی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ندا عباس زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مترجمی زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی علی جماعت

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سهیل علیزاده مالک

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: کامبیز کاظمیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسی معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیرا کوشکی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مترجمی زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید ابراهیم موسوی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدباقر نظریها

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: میثم نورزاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیو تر نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فریبا یاراحمدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  ریاضی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا یزدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مینا رضایی فرخ

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی زینلی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1391

تاریخ پایان: 20/09/1392

سمت یا حوزه کاری: مدیر عامل

 

 

 

 

14

 
 

نام و نام خانوادگی: علی محمد ابزاریان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه احمدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا اخوان فر

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسی نفت

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اسدی خوئینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسی صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نگین اسلامی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  شیمی نساجی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: تقی اشتغالی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اشتغالی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دانیال آقامحمدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نازنین آل علی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  دندانپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ناهید آیت الهی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:  کارآفرینی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نیما بازرگان ثابت

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: بهنوش برزگر خانقاه

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کارشناس صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم بهرامی نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  روانشناسی بالینی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پارسا پیروزیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید چاوشی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: کامروز حسیبی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مترجمی زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حنیف حکمتی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی رفان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نسیم السادات زعفرانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  صنایع دستی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: بابک سعادتمندی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: فیزیک حالت جامد

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: بیتا سلامت

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیوتر نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیع سمیعی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: میرمهدی سید صدر

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سیده رضوانه سیدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدصادق شرافتی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  علوم دامی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نیلوفر شعربافیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرخ صفارزاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  فیزیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امین فرح بخش

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  گیاه پزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آتوسا فهام

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  صنایع غذایی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: معصومه قاسمی روشن

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمید کامرانی ماسوله

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خشایار گلبندی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم مقدادی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی فرانسه

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی موحد محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: اصغر نیتی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 28/07/1391

تاریخ پایان: 26/11/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

 
16
 

نام و نام خانوادگی: رضا ابراهیمی فر

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مسعود ایرانشاهی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی محمد آخوندزاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آزاده آزاد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ماهان بحرینی پور

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

نام و نام خانوادگی: هومن جهانگرد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سامانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  بهار ستارزاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سحرسادات قندچی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امید گلکار

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا مظفری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی مهجوریان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهران نصیری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیرحسین یمینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/08/1391

تاریخ پایان: 22/12/1392

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :