دانش آموختگان 1393

دانش آموختگان 1393


نام و نام خانوادگی: النا آبادی قدیم   

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/11/1391

تاریخ پایان: 12/04/1393

سمت: -

 

نام و نام خانوادگی: محمد بابایی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: -  

 

نام و نام خانوادگی: رقیه پاکدامن  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی: فاطمه حدادی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: مدیریت بازرگانی

 

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا میرخانی   

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: مدیرعامل  

 

نام و نام خانوادگی: سیدامیرعلی میر عبدالله لواسانی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: -

 

.

نام و نام خانوادگی: علی بزرگ نیا  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع پلیمر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: کارمند

 

 

نام و نام خانوادگی: امیرحسام بهمنی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشنلسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: کارشناس بازرگانی  

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم بیدار

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: معماری داخلی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت:

 

نام و نام خانوادگی: آویسا پاپلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: مدیرداخلی 

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید حاج هاشمی  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: مدیر پروژه

 

 

نام و نام خانوادگی: معصومه خاکشور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: الهیات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: حقوق و سیاسی دانشگاه تهران

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید رحمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: مدیر پروژه

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد رسا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: متالورژی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: -

 

 

نام و نام خانوادگی: یزدان رضوانی فر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: کارمند

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد زین سازکاشانی 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: پرستاری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: مدیرعامل

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا شفیعی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: ناظر

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد صداقت بخش

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: فروشنده لوازم خانگی

 

 

نام و نام خانوادگی: طاهره عباسی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: -

 

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا عبدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: مشاور و مدرس

 

 

نام و نام خانوادگی: علی عطار  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: علوم سیاسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: کارگردان

 

 

نام و نام خانوادگی: ماکان قاسم زاده اسکندری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: آزاد

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی کمالی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: تبلیغات

 

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه گل بهاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: ارشد – برنامه ریزی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 19/02/1392

تاریخ پایان: 28 /06/1393

سمت: کارشناس برنامه ریزی

 

 

.

19

نام و نام خانوادگی: مینا ایراندوست اصل

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: سرپرست

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مونا بخارائی نیا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: فناوری اطلاعات الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر راهکارهای سیستم های اطلاعاتی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پدرام پورحسین

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیر پروژه

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پرشات پیروزکار

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: حسابدار ارشد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی جورابلو

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر پروژه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا حکمت منش

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نیما حمزه زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مهندس فنی فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مونا دهقان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: اقتصاد

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: حسابدار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: جلال روحانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهیار زجاجی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: هاجر شعبانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مسئول

 

 

 

نام و نام خانوادگی: روح اله شیاسی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی شیرزاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: ریاضی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد طاهری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرین فروزش

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: خانه دار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سیدعباس قائمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: اصغر قربانی چگنی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: پیمانکار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه کرم صابری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر نمایندگی بیمه کارافرین

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدیث کیب الهی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: بنفشه محتشم دولتشاهی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: زبان آلمانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: هومان مهر پیوند الوندی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیربازرگانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: گلنار نفیسی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: کارشناس – توسعه کار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه نقدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: فناوری اطلاعات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/05/1392

تاریخ پایان: 27/09/1393

سمت یا حوزه کاری: کارشناس پرلیت

 

 

 

 
20 

نام و نام خانوادگی: سارا ابوالفتحی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا اسلامی  

آخرین مدرک تحصیلی: ایمنی و بهداشت

رشته و گرایش تحصیلی: ایمنی و بهداشت حرفه ای

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر شرکت آریا ابزار دقیق

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید آذرمگین

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کشاورز  

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر پروژه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: وحید بهاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیرا سادات جعفریان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: ریاضی کاربردی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: داروخانه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سپیده خان سلطانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: پزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش و بازاریابی شرکت دارویی  

 

 

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا شرطی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: معاونت مالی و ستادی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهری شوریده  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: علوم و صنایع غذایی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر شرکت بهاران گل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم طاهر اصلانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: پرستاری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر ظرفچی شیرازی   

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کشاورز

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر پشتیبانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا غفاری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: پزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: پزشک

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عسل فاخری گویا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات چینی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: رییس دفتر کشتیرانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فضل الله قربانی چگینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا قلی زاده فرد  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: منابع طبیعی  

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیر داخلی پرشیا طب

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عماد قهرمانیان  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آیدین مفیدعالی  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: سرپرست کارگاه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سیدابراهیم موسوی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ماری نوروزی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان فرانسه

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: کارشناس روابط عمومی  

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سحر وکیلی حاجی آقا  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 04/07/1392

تاریخ پایان: 27/10/1393

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :