دانش آموختگان 1394

دانش آموختگان 1394


نام و نام خانوادگی: فرهاد ایران دوست  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: آهن الات صنعتی

 

 نام و نام خانوادگی: کامبیز تاج آبادی 

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: فروش ساعت

 

نام و نام خانوادگی: الهه چنگی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس مالی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی حاتمی اقدم

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی پزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: تجهیزات پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: عباس حامدی ایزدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

نام و نام خانوادگی: ندا حسنی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: حسابدار

 

نام و نام خانوادگی: مهناز حسینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مترجم زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرسرپرست

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی خزلی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: آمار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی رمضانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: چاپخانه

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رمضانی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: کارگزاری رسمی بیمه آتیه امن ایرانیان

 

نام و نام خانوادگی: آرش سقایی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

نام و نام خانوادگی: زهره سادات شاه زیدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شیمیآلی

 عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

نام و نام خانوادگی: خشایار شفق

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: معمار

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد شیخ الاسلامی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: مهندس ناظر

 

نام و نام خانوادگی: منوچهر صادقیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: تکنولوژی آموزشی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

نام و نام خانوادگی: محمد طهماسبی  فرد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل شرکت ایفا سرام

 

نام و نام خانوادگی: مسعود عسگری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری:

 

نام و نام خانوادگی: بهاره عوضعلی پور حقیقت پرست

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس مالی

 

نام و نام خانوادگی: سید احمد قائم مقامی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک جامدات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر پروژه

 

نام و نام خانوادگی: فرانک قهرمانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: علوم اقتصادی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس مطالبات

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه کاربخش

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: گیاه شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

نام و نام خانوادگی: سلاسه سادات لواسانی فر

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

نام و نام خانوادگی: بهاره مبینی کشه

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: منابع طبیعی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

نام و نام خانوادگی: لیلا سادات میرقادری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

نام و نام خانوادگی: شبنم میرخان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زبان انگیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

نام و نام خانوادگی: زینب میرزنده دل

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: برنامه نویس

 

نام و نام خانوادگی: نرگس نادری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا نامنی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

نام و نام خانوادگی: سعیده نجمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی پزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس تحقیق و توسعه

 

نام و نام خانوادگی: اوژن همایون شکیب

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 30/08/1392

تاریخ پایان: 21/01/1394

سمت یا حوزه کاری: شرکت سولار صنعت برق

 

.

نام و نام خانوادگی: جواد تاجراصفهانی 

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی 

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند ایران خودرو 

 

نام و نام خانوادگی: سهیل تقدمی بهروزیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مخابرات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد مدیر عامل

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: امیر مسعود حبیب زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پدرام حیدری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: واردات قطعات یدکی خودرو

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی خلیلی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سلمان خوانساری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: بازرگانی و تدارکات

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مجید راه نما اصفهانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرنوش رشادی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: تجارت الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: برنامه نویس

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرنوش کریمی مفرح

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسن معینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید حامد موذن

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:-

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد نوربخش

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 06/10/1392

تاریخ پایان: 01/05/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر منابع انسانی

 

 

 

.
 

نام و نام خانوادگی: ننسرین پورغفر حسن کیاده 

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زبان انگلیسی 

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 24/11/1392

تاریخ پایان: 23/07/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: نازنین تقدمی بهروزیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: الکترونیک و مخابرات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 24/11/1392

تاریخ پایان: 23/07/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر تحقیق و توسعه بازار  

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: احد ربانی دوست  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: پلیمر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 24/11/1392

تاریخ پایان: 23/07/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر شبکه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: صالح صفدری  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: موسیقی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 24/11/1392

تاریخ پایان: 23/07/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش  

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی کریمی گرگانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 24/11/1392

تاریخ پایان: 23/07/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حامد نجفی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 24/11/1392

تاریخ پایان: 23/07/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

.
 

نام و نام خانوادگی: حمید اکبرنیا  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: بازاریابی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش پدیده شاندیز

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا سیف

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرشاد شعربافیان   

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: صندوق توسعه ملی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسن عابدی خوراسگانی

آخرین مدرک تحصیلی: پزشکی

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی فوائدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: تحلیل گر کسب و کار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا کاکائی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: معاون طرح و توسعه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا وصی پور

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسن چمن آرا

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیرشروان حبیب مظاهری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر پروژه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سیدمحسن حسینی سمنانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: جعفر ده دست

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: =

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: داریا رازانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: سخت افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ندا رستمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر داخلی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی سوداچی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: اقتصاد کشاورزی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش شرکت نهال صبح امید

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی شورینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: معدن

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند صنعتی شیشه کاوه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فائزه فائزی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نیلوفر السادات قوامی ماسوله

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس طراحی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پژمان کریم زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش شرکت جهانگیر آریا

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نیلوفر مباشر امینی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مسئول هماهنگی منابع انسانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه مبتکر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ماه مونا مولوی  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان اسپانیایی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری:  کارمند بازرگانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حامد نانکلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند شرکت شیشه کاوه

 

 

نام و نام خانوادگی: بنفشه یلداشخان  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 18/02/1393

تاریخ پایان: 27/06/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 
.

نام و نام خانوادگی: اباذر احمدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مترجم زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مدرس زبان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیه اسم زمانی آغمیوتی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیرحسین اناری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: ایده پرداز

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نادر باقرزاده مشهد کندی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شهرسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: کسب و کار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امید بیات

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: بیوتکنولوژی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: نماینده علمی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نرگس پورحسینقلی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: اقتصاد

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: ارزیابی طرح های اقتصادی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: زینب پیرامند

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: حسابرس

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آیت اله جاوری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: برق

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مهندسی برق

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آرزو راستگو

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: طراحی صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر پروژه

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سهراب راعی دهنقی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر پروژه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی رمضان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرچاپخانه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حامد سامانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت بازرگانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مجید سامانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: معماری  

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

نام و نام خانوادگی: شهرزاد عطایی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: گرافیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سپیده فارسی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مسئول و ناظر فنی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه قاسمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: حقوق تجارت

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مدرس زبان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین لایق پور

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: نقشه های کارگاهی اسکلت فلزی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهری محبی الوارسی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: حسابرس

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حامد مقدس زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس صنایع

 

 

 

نام و نام خانوادگی: وحید هدایتی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  هوا فضا

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 05/04/1393

تاریخ پایان: 26/09/1394

سمت یا حوزه کاری: مهندس مکانیک

 

 

 

 
.

نام و نام خانوادگی: حمید اسمعیلی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: قائم مقام مدیر عامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی باقری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آرش راه نورد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: سرپرست فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهری رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا سلطانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  محسن

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: بازاریاب

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی رمضان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر چاپخانه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیرحسین ساعتچی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت اجرایی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محسن عسگری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس مالی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سامان علاقه بند زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: آزاد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم مزینی ویشکائی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: حسابدار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نیما نجفی تبریزی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  دامپزشکی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا نیری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرعامل شرکت ساختمانی

 

 

 

 
 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا احمدراجی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: هنگامه اصغرپور  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  صنایع تحلیل سیستم ها

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس بازرگانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه بزرگی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر نرم افزار و تبلیغات

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی پارسائی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: داروساز مدیرکارخانه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مسعود پرند

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: بابک حقیقی راد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع تولید صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی حیدریان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: معماری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مشاور مدیر عامل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی رستمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیوتر نرم افزار  

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر عامل شرکت رایان پرتو

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهسا رشید بیگی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا زبیر

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: عمران  

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مهندس سازه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: شقایق شجاعی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  دامپزشکی  

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مترجمی زبان انگلیسی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فواد شیخانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  تکنولوژی ایمنی صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیه عبایی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  ریاضی کاربردی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سارا عظیمی فرد

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: طراح وب

 

 

 

نام و نام خانوادگی: غزال علوی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: کیمیا غفاریان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: حسابرس داخلی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مژده کریمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: روانشناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر توسعه بازار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم کشوری  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی  

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیرفروش شرکت تجهیزات طب خورشید

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا گودرزی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: اعظم محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: علوم اجتماعی ( برنامه ریزی)

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارمند شرکت دایان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید مرتضی بیگی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر مسلمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: منا مهدوی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: فوق دیپلم

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد موسوی القمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: معماری داخلی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: معمار داخلی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سیما میرزا کاظم  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

نام و نام خانوادگی: فرناز نیک بخش

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت جهانگردی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 23/05/1393

تاریخ پایان: 15/08/1394

سمت یا حوزه کاری: مدیر روابط عمومی

 

 

 
 

 

آدرس کوتاه :