دانش آموختگان 1395

دانش آموختگان 1395


44

نام و نام خانوادگی: مرجان ابدطلب

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیوتر نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مدیرفروش

 

 

نام و نام خانوادگی: بهناز ابدطلب

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: آمار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: امور بازرگانی

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ابراهیمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  صنایع تولید صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: معاون مدیر عامل کارخانه صنایع شیمی ساختمان آبادگران

 

 

نام و نام خانوادگی: امیرفرزین

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی آلی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مشاور صنایع آرایشی و بهداشتی

 

 

نام و نام خانوادگی: نیما پورفراهانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: عمران

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس دفتر فنی

 

 

نام و نام خانوادگی: ردینا جلیلی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: حسابدار شرکت پارس آزما

 

 

نام و نام خانوادگی: اکسانا دیدیک

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مترجم

 

 

نام و نام خانوادگی: سیدامیرربیعی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: دامپزشک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: رئیس دپارتمان رژین دارو

 

 

نام و نام خانوادگی: مجید زاهدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: حسابداری بازرگانی

 

 

نام و نام خانوادگی: مونا صارمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس منابع انسانی

 

 

نام و نام خانوادگی:  محسن صائمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسی محیط زیست

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مشاور واحد فضای سبز

 

 

نام و نام خانوادگی: سیدمهدی صائمی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: دامپزشک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: سوپروایز بهستان دارو

 

 

نام و نام خانوادگی: هانا ظریفیانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مدیر موسسه

 

 

نام و نام خانوادگی: شاهد عباسی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناسی ارشد تحقیق و توسعه

 

نام و نام خانوادگی: الهه علی اکبر

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: پزشک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: رئیس دپارتمان رژین دارو

 

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد کربلایی کریم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس

رشته و گرایش تحصیلی: مکانیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس تاسیسات و مهندسی لوله کشی

 

 

نام و نام خانوادگی: رضوان کلانتر هرمزی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  توسعه اقتصادی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: معاون سردبیر مجله علمی تحلیلی طیف

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه کلی وند

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زمین شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش

 

 

نام و نام خانوادگی: کیهان گوهرین

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  انفورماتیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مدیر عامل شرکت توسعه و فرآوری مس مسکنی

 

 

نام و نام خانوادگی: نگین گیلانی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس IT

 

 

نام و نام خانوادگی: گیلک کتایون

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: فیزیولوژی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: -

 

 

نام و نام خانوادگی: طاهره محمودیان

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: روانشناسی گرایش کودکان استثنائی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس تحقیقات بازاریابی بخش کیفی

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم معدنی پور

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  زبان انگلیسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس صادرات

 

 

نام و نام خانوادگی: ستاره موسوی خوانساری

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  مواد = متالوژی استخراجی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس بازرگانی

 

 

نام و نام خانوادگی: صهبا میبدی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مدیر محصول

 

نام و نام خانوادگی: محمدباقر نوربخش

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  تجارت الکترونیک

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: کانون آگهی و تبلیغات نیک رخ

 

 

نام و نام خانوادگی: هانیه هداوندی  

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 31/02/1394

تاریخ پایان: 11/06/1395

سمت یا حوزه کاری: مدیر انتقال تکنولوژی شرکت آریوژن

 

 
45

نام و نام خانوادگی: فرزانه ابراهیمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  مکانیک جامدات

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری:  مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور آروین نامجو

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خدیجه امیریان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  متالورژی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: مرکزتحقیقات سایپا

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ریحانه السادات آفاقی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان ایتالیایی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری:  کارمند

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پدیده بحرینی زاده

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی: مترجمی زبان آلمانی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: مسئول بازرگانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آرش برنا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش داروسازی عبیدی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: شیما روزبهانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی: طراحی مهندسی پیشرفته

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: مدیر اجرایی شرکت ایده طرح محصول

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سهیل شعبانی ورکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: کشاورزی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: شرکت پارس حیان   

 

 

 

نام و نام خانوادگی: هانیه صباح

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: زبان

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس بازاریابی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ژینا عنایتی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری:  نماینده علمی شرکت دارویی و بهداشتی لیوار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ستاره عنایتی

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  داروسازی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: نماینده علمی شرکت دارویی و بهداشتی لیوار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا منصوری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: علوم و صنایع غذایی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری:  مدیرکارخانه طبیعت سبز میهن

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهیار مهدوی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  برق قدرت

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری: کارشناس فروش داروسازی عبیدی

 

 

 
47

نام و نام خانوادگی: پگاه تمیزی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  زیست شناسی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  Marketing Manager Assistant

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا آدینه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  IT

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  کارشناس ارشد کیفیت اطلاعات

 

 

 

نام و نام خانوادگی: منوچهر آدینی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  سرپرست بخش وصول مطالبات شرکت لیزینگ

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه زنده رسم حقیقی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی: صنایع

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری: مدیر عامل شرکت داتیس پرداز کویر

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی باقریان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  کامپیوتر

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  مدیر عامل شرکت صنعت افروز نوین

 

 

نام و نام خانوادگی: علی مشهدی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  شیمی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  مدیراجرایی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمود صالحی نصر

آخرین مدرک تحصیلی: -

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  -

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید مجتبی میر رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته و گرایش تحصیلی:  طراحی صنعتی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 16/07/1394

تاریخ پایان: 24/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  طراح

 

 

 

 
48
 

نام و نام خانوادگی: مژگان جام سحر  

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی:  منابع طبیعی

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 01/11/1394

تاریخ پایان: 19/12/1395

سمت یا حوزه کاری:  کارشناس بازرگانی خارجی شرکت دارویی لقمان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: اشکان خدابخشی  

آخرین مدرک تحصیلی: پزشکی

رشته و گرایش تحصیلی:  -

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 01/11/1394

تاریخ پایان: 12/10/1395

سمت یا حوزه کاری:  معاون بازرگانی شرکت دارویی لقمان  

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرزاد فخر آل علی 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت مالی 

عنوان دوره آموزشی: MBA کارآفرینی حوزه بازاریابی

تاریخ شروع: 08/05/1394

تاریخ پایان: 06/08/1395

سمت یا حوزه کاری:  مدیر بازاریابی - مدرس دانشگاه

 
 
آدرس کوتاه :