نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر محمدعلی مرادی-مقالات و کتب

دکتر محمدعلی مرادی-مقالات و کتب


الف. کتاب

          1. مرادی، محمدعلی. (1395). محیط کسب و کار ایران: نظریه ­ها، شاخص­ ها و تکنیک­ ها، چاپ دوم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، فایل PDF شناسنامه، فهرست مطالب و مقدمه کتاب.

          2. مرادی، محمدعلی. (1393). محیط کسب و کار ایران: نظریه ها، شاخص­ ها و تکنیک­ ها، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

          3. مرادی، محمدعلی. (1388).  الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران. مرکز چاپ و نشر بازرگانی، فایل PDF شناسنامه، فهرست مطالب و مقدمه کتاب.

ب. مقالات کتاب های مرجع:

          1. مرادی، محمدعلی. (1395). آموزش و اقتصاد. دانشنامه اقتصاد؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری.

          2. مرادی، محمدعلی. (1395). اهداف کسب­وکارهای خانگی. دانشنامه کسب­وکار خانگی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری، فایل PDF.

          3. مرادی، محمدعلی. (1395). نظام اقتصادی خانواده. دانشنامه کسب ­وکار خانگی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری، فایل PDF.

          4. مرادی، محمدعلی. (1395). ارزیابی بازار. دانشنامه کسب ­وکار خانگی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری، فایل PDF.

          5. مرادی، محمدعلی. (1395). دریافت ­کنندة قیمت. دانشنامه کسب­ وکار خانگی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری، فایل PDF.

          6. مرادی، محمدعلی. (1395). کسب و کار خانگی بر مبنای فناوری نوین برای زنان. دانشنامه کسب ­وکار خانگی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری، فایل PDF.

          7. مرادی، محمدعلی. (1395). سیاست‌های کلی اشتغال و کسب و کار خانگی. دانشنامه کسب ­وکار خانگی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری، فایل PDF.

          8. مرادی، محمدعلی. (1388). ادوار تجاری. دانشنامه کارآفرینی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، فایل PDF.

          9. مرادی، محمدعلی. (1388). پیش‌بینی. دانشنامه کارآفرینی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، فایل PDF.

          10. مرادی، محمدعلی. (1388). توسعه صادرات. دانشنامه کارآفرینی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، فایل PDF.

          11. مرادی، محمدعلی. (1388). ساختار بازار. دانشنامه کارآفرینی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، فایل PDF.

          12. مرادی، محمدعلی. (1388). سرمایه اجتماعی. دانشنامه کارآفرینی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، فایل PDF.

          13. مرادی، محمدعلی. (1388). نظریه‌های کارآفرینی. دانشنامه کارآفرینی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، فایل PDF.

د. مقالات منتشر شده به عنوان فصلی از کتاب:

          1. مرادی، محمدعلی. (1394). عوامل نهادی و نرخ تورم. ادوار تجاری. در کتاب عوامل موثر بر نرخ تورم در ایران. دینی، علی (ویراستار علمی)، مرکز چاپ و نشر بازرگانی.

          2. مرادی، محمدعلی. (1389). تنگناهای ساختاری و بهره وری پایین عوامل تولید، در کتاب نفت، دولت و توسعه پایدار صادرات­ گرا. دینی، علی (ویراستار علمی)، مرکز چاپ و نشر بازرگانی.

ه. مقالات انگلیسی

 1. Davari, A., Moradi, M. A., Davarpanah, Z., and Radmehr, A. (2016). Identification and Prioritization of Government Policies for Creating Small and Medium Size Enterprises Start-Up (Case Study: SMEs in ICT Industry). Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET), 12(3), 586-598, PDF File.

  2. Farsi JY, Moradi MA, Jandoust A., and Esfandabadi, HM. (2016). Structural Factors Affecting International Trade Growth in Iran. Business and Economics Journal. 7(3). 1-7, PDF File.

  3. Moradi, M. A. and Saeedikiya, M. (2016). The influence of risk willingness, self-efficacy and role modeling on entrepreneurial intention by gender and income. DAV International Journal of Science. Volume-5, Issue-2 (Special Issue on Business and Entrepreneurship), PDF File.

  4. Moradi, M. A. (2015). Price uncertainty and entrepreneurship. Submitted for publication to an International Journal.

  5. Moradi, M. A. (2015). Inflation and inflation uncertainty: Asymmetry, time varying and long memory. Submitted for publication to an International Journal.

  6. Moradi, M. A. (2015). Money demand in Islamic Economic system: Theory and evidence from a cash-in-advance framework. Submitted for publication to an International Journal.

  7. Bahreini, M. A., & Moradi, M. A. (2015).  Venture capital challenges in new technology based firms: The case of Iran. Submitted for publication to an International Journal.

  8.Moradi, M. A., & Torabi, J. (2014) Relationship between transformational leadership and innovation regarding layers of organizational learning, 2nd International Conference on Entrepreneurship: Emphasizing improvement of Business Environment, Tehran, Iran.

  9. Bahreini, M. A., & Moradi, M. A. (2014).  Venture capital challenges in new technology based firms: The case of Iran. 2nd International Conference on Entrepreneurship: Emphasizing improvement of Business Environment, Tehran, Iran.

  10. Moradi, M. A. (2014). Inflation and inflation uncertainty: Asymmetry, time varying and long memory. Submitted for publication to an International Journal.

  11.Moradi, M. A. (2014). Money Demand in Islamic Economic System: Theory and Evidence from a Cash-in-Advance Framework. Submitted for publication to an International Journal.

  12.Moradi, M. A. (2011). Entrepreneurship and TFP in Iran's manufacturing Industries. Journal of Global   Entrepreneurship Research (JGER), 1(1), Summer and Fall 2011, 65-84, PDF File.

  13.Moradi, M. A. (2011). Foreign direct investment and sustainable economic development: Evidence from China. International Trade and Entrepreneurship Conference: Issues for Post-Crisis Sustainable Development in Asia, Tehran, Iran.

  14.Moradi, M. A. (2010). Oil resource abundance, economic growth and income distribution in Iran, Quarterly Journal of Economic Research, 10(2), 115-140.

  15.Moradi, M. A. and Kebreaei M. (2010). Impact of information and communication technology on economic growth in selected Islamic countries, Quarterly Journal of New Economy and Commerce, Forthcoming.

  16.Moradi, M. A. (2006). A GARCH model of inflation and inflation uncertainty in Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 6(1).

  17.Moradi, M. A. (2003). Money demand and seigniorage-maximising inflation rate. Journal of Money and Economy, 2(1). Central Bank of Iran.

  18.Moradi, M. A. (2002). Nonlinear adjustment towards purchasing power parity. Quarterly Journal of the Iranian Economic Research, 12.

  19.Moradi, M. A. (2002). Nonlinear modeling of inflation in Iran, International Conference on Policy Modeling. Belgium, Brussels.

  20.Moradi, M. A. (2002). A Microfoundation model of money demand in Iran: A cash–in–advance framework. Liverpool Research Papers in Economics, Finance Accounting, Liverpool University, Working Paper, No. 9908.

و. مقالات علمی- پژوهشی

          1. مرادی، محمدعلی؛ هدایتی، محمدرضا. (1397). طراحی مدل گذار به اقتصاد دیجیتال. فصلنامة پژوهشنامه اقتصادی،  سال 18 (68) ، 219-251. فایل PDF

          2. مرادی، محمدعلی. سخدری، کمل؛ صنیعی، شیما. (1396). تأثیر ترتیبات نهادی بر توسعه کارآفرینی بین المللی در کشورهای در حال توسعه منتخب، ، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 10 (2)، 339-358. فایل PDF.

          3. حسین پور، مرادی، محمدعلی و زعفریان. (1395). شناسایی فرصت های کاربری خودروهای تجاری سبک در توسعه کلینیک­ های سیار پزشکی. فصلنامة توسعه کارآفرینی، سال 9، شماره 1، 19-1، فایل PDF.

         4. مرادی، محمدعلی. زالی، محمدرضا و پرنیان، راضیه. (1394). نقش میانجی سبک شناختی بر رابطه سرمایه اجتماعی و قصد کارآفرینانه: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال هشتم. شماره 1، 19-1، فایل PDF.

          5. مرادی، محمدعلی. (1393). مبانی فکری انسان اقتصادی در کتاب­های اقتصادخرد دانشگاهی و جایگاه آن بر اساس ارزش­های اسلامی. فصلنامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 18، شماره 35، 27-1، فایل PDF.

          6. مرادی، محمدعلی. زالی، محمدرضا و محمدی، فریبا. (1393). نقش میانجی سبک شناختی بر رابطه سرمایه انسانی و قصد کارآفرینانه: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران. فصلنامه توسعه کارآفرینی سال هفتم. شماره­ 1، 131-113، فایل PDF.

          7. مرادی، محمدعلی، کبریایی، میثم و فاطمه موحدی. (1391). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال ششم. شماره­ های 31-30، 108-79، فایل PDF.

          8. مرادی، محمدعلی. (1391). تاثیر سرمایه کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران، سال دوم، شماره های 5 و 6، 247-211 فایل PDF.

              مجله علمی – پژوهشی فصلنامه اقتصاد و مدلسازی، دانشگاه شهید بهشتی، سال دوم، شماره­های 5 و 6.

          9. مرادی، محمدعلی. و م. تاجیک، (1389). تقاضای پول و حق ­الضرب در ایران: 1386-1342. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، سال دهم، شماره چهارم، 67-41، فایل PDF.

          10. مرادی، محمدعلی. (1389). تاثیر نفت بر نماگرهای اقتصاد کلان ایران: با تأکید بر مکانیزم‌های انتقال و آثار. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، سال دهم، شماره دوم، 115-140، فایل PDF

          11. مرادی، محمدعلی. (1389). اثر سرمایه انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل بازرگانی ایران. نشریه علمی – پژوهشی اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، شماره اول، 182-151، فایل PDF.

          12. مرادی، محمدعلی. و م. مهدیزاده، (1384). تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره سوم، سال اول، .

          13. مرادی، محمدعلی. و بیژن صفوی، (1384). رشد بهره‌وری بخش بازرگانی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره دوم، سال اول.   

          14. مرادی، محمدعلی. (1384). مبانی رفتاری مصرف، دانش و اطلاعات و تابع مصرف ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره اول، سال اول. 

          15. مرادی، محمدعلی. (1372).کارآیی آموزش کشاورزی در ایران.  فصلنامه آموزش و پرورش، شماره 41 – 42، 132-109، فایل PDF.

          16. مرادی، محمدعلی. (1372). آموزش و سرمایه‌گذاری: تئوری و شواهد تجربی. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی آموزش عالی، سال اول، شماره اول.

          ز. مقالات علمی-ترویجی

          1. مرادی، محمدعلی. (1392). هزینه مبادله صادرات و واردات ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار. مجله بررسی­های بازرگانی، سال 11، شمارة 62، 30-18، فایل PDF.

          2. مرادی، محمدعلی. (1392). تحلیل، ارزیابی و آسیب­ شناسی شاخص رقابتمندی جهانی، 24-5، فایل PDF.

              مجله اقتصادی – دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، سال 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت.

          3. مرادی، محمدعلی. (1384). حقایق ادوار تجاری ایران: با تاکید بر دوره جنگ و مقایسه آن با دوره‌های قبل و بعد جنگ.  فصلنامه امور دفاعی و امنیتی، شماره 27.

          4. مرادی، محمدعلی. (1379).مبانی اقتصاد خرد تابع تقاضای پول در اقتصاد بدون ربا. مجله برنامه و بودجه، شماره 58 – 59.

ح. مدل‌های اقتصاد کلان

          1. مرادی، محمدعلی. (1383). مبانی و اصول الگوسازی مدل‌های اقتصاد سنجی کلان: درس‌هایی برای ایران. مرکز چاپ و نشر بازرگانی.

          2. مرادی، محمدعلی. و همکاران، (1380).  ارزیابی الگوی برنامه سوم توسعه و ارائه مدل‌های نظری الگوی اقتصاد کلان. (این مطالعه در گروه مدل‌سازی و مطالعات کمی دفتر اقتصاد کلان سازمان با مسئولیت اینجانب به عنوان رییس گروه این گروه انجام گرفته است).

ط. مجری پروژه‌های تحقیقاتی

مرادی، محمدعلی. طراحی الگوی توسعه اقتصاد دیجیتالی در ایران.

مرادی، محمدعلی. تدوین سازوکار بهبود محیط کسب­ وکار شهرداری تهران.

مرادی، محمدعلی. تدوین برنامه راهبردی توسعه ایران، فایل PDF

مرادی، محمدعلی. بستة کنترل نرخ تورم در برنامه پنجم توسعه. 

مرادی، محمدعلی. چالش‌های پیش روی محیط کسب وکار ایران در آستانه برنامه پنجم. 

Moradi, M. A., Prospective of the economy and macroeconomic policies in Iran. This is one of the projects of the e-Commerce feasibility studies in Iran financed by Ministry of Commerce.

Moradi, M. A., & S. Mirzamohammadi, Macroeconomic policies and new economy in Iran: Current performance. This is one of the projects of the e-Commerce feasibility studies in Iran financed by Ministry of Commerce.

ص. گزارش ­های علمی-تحلیلی منتخب

          1. مرادی، محمدعلی. (1396). تحلیل عملکرد اقتصادی کشور: چالش ها و راهکارها. فایل PDF.

          2. مرادی، محمدعلی، قاسمی، محمد. علاالدین ازوجی. (1394). تحلیل سیستمی سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم: راهبردها، سیاست­ها، منابع و الزامات تحقق رشد و عدالت اقتصادی. 

          3. مرادی، محمدعلی. (1394). تحلیل اقتصاد ایران. 

          4. مرادی، محمدعلی. (1392). مدیریت نرخ تورم در ایران. فایل PDF.

          5. مرادی، محمدعلی. (1392). تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول.

          6. مرادی، محمدعلی. (1391). سیاست های کلی برای تولید و رشد اقتصادی در ایران.   

          7. مرادی، محمدعلی. (1391). تحلیل تحولات نرخ ارز در ایران. فایل PDF.  

          8. مرادی، محمدعلی. (1390). شاخص‌های محیط کلان کسب‌وکار و رقابت ایران.   

          9. مرادی، محمدعلی. (1390). نظریه‌ها و تجارب استقلال بانک مرکزی: درس‌هایی برای ایران. فایل PDF.   

          10. مرادی، محمدعلی. (1390). تحلیل عوامل موثر بر تحولات قیمت مواد غذایی و نرخ تورم ایران. فایل PDF.  

          11. مرادی، محمدعلی. (1390). اصلاح واحد پول ملی ایران. فایل PDF.

          12. مرادی، محمدعلی. (1387). تحلیل عوامل موثر بر روند تحولات قیمت جهانی نفت.

          13. مرادی، محمدعلی. (1386). آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه: با تاکید بر برنامه چهارم توسعه.

          14. مرادی، محمدعلی. (1386). تحلیل و ارزیابی شاخص‌های اندازه‌گیری سطح قیمت‌ها و نرخ تورم: با تأکید بر ایران.

          15. مرادی، محمدعلی. (1386).  آسیب‌شناسی مدیریت نفت در بودجه و اقتصاد ایران. فایل PDF.

          16. مرادی، محمدعلی. (1385).ادوار تجاری و متغیرهای اقتصاد کلان. فایل PDF.

          17. مرادی، محمدعلی. (1383). تحلیل شاخص‌های کلان بودجه و آثار آن بر متغیرهای اقتصاد کلان. فایل PDF.

          18. مرادی، محمدعلی. (1383). اقتصاد نوین و سیاست‌های پولی: آثار و پیامدها. 

          19. مرادی، محمدعلی. تقی‌پور، انوشیروان. (1380). آثار و پیآمدهای تورمی بودجه سال 1381: با تاکید بر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز.

ع. مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی:

1. Moradi, M. A., Aeeni, Z., & Rostamian, A. (2016). Typology of entrepreneurship development policies in Iran. 3rd International Conference on Entrepreneurship: Emphasizing improvement of Business Environment, Tehran, Iran, February 20-21, 2016.

2. Moradi, M. A., & Torabi, J. (2014) Relationship between transformational leadership and innovation regarding layers of organizational learning, 2nd International Conference on Entrepreneurship: Emphasizing improvement of Business Environment, Tehran, Iran, February 23-24, 2014.

3. Bahreini, M. A., & Moradi, M. A. (2014).  Venture capital challenges in new technology based firms: The case of Iran. 2nd International Conference on Entrepreneurship: Emphasizing improvement of Business Environment, Tehran, Iran, February 23-24, 2014.

4. Moradi, M. A., (2011). Foreign direct investment and sustainable economic development: Evidence from China. International Trade and Entrepreneurship: Issues for Post-Crisis Sustainable Development in Asia, Tehran, Iran, September 2011.

5. Moradi, M. A., (2011). Entrepreneurship capital, output and growth in Iran's manufacturing industries. International Conference on Economic Modeling, Azores, Portugal, June 29 - July 1, 2011.

6. Moradi, M. A., (2009). Oil resource abundance, economic growth and income distribution in Iran. International Conference on Policy Modeling, Ottawa, Canada, June 2009.

7. Moradi, M. A. and M. Kebreaei (2009). Impact of information and communication technology on economic growth in selected Islamic countries, International Conference on Policy Modeling, Ottawa, Canada, June 2009.

8. Moradi, M. A., (2008). A GARCH model of inflation and inflation uncertainty in Iran, International Conference on Policy Modeling, Berlin, Germany, July 2008.

9. Moradi, M. A., (2002). Nonlinear modeling of inflation in Iran, International Conference on Policy Modeling, Belgium, Brussels, July 2002.

10. Moradi, M. A., (2001). Money demand and seigniorage-maximizing inflation rate, 75th International Conference on Policy Modeling for European and Global Issues, Belgium, Brussels, July 2001.

11. Moradi, M. A., (2001). Microfoundation of money demand in the Islamic economics: Theory and evidence from a cash-in-advance model, National Centre for Economic Research, University of Qatar, International Conference on Structure, Performance and Future of Financial Institutions in Member states of the GCC Countries, April 2001.