نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر محمدعلی مرادی-پژوهش

دکتر محمدعلی مرادی-پژوهش


علائق پژوهشی:

سیاستگذاری توسعه کارآفرینی: سیاستگذاری و بنیان های معرفتی (هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی)؛ سیاستگذاری و مبانی زمینه ای؛ اکوسیستم کارآفرینی و سیاستگذاری توسعه کارآفرینی در سطوح ملی/منطقه های/بخشی؛ سیاست های تامین مالی کارآفرینانه؛ سیاست های آموزش کارآفرینی؛ سیاست های نوآوری؛ سیاستگذاری کارآفرینانه در بخش های صنعت/کشاورزی/خدمات، سیاستگذاری کارآفرینانه و خوشه ها؛ تاثیر سیاست های دولت بر توسعه فعالیت های کارآفرینی.

محیط کسب وکار: شاسایی عوامل محیطی کسب وکار، شناسایی مگاترندهای محیط کسب وکار، عوامل موثر محیط داخلی/خرد/کلان/بین الملل بر کسب و کارهای منتخب، شناسایی عوامل موثر محیط داخلی/خرد/کلان/بین الملل بر صنعت منتخب نظیر صنعت بانکداری/ صنعت مواد غذایی/ گردشگری/حمل و نقل/خودروسازی

فرصت: خلق، کشف، شناسایی و بهره ­برداری فرصت برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، کاربرد نظریه ‌ها و مدل‌ های تشخیص فرصت در  بخش های صنعتی/کشاورزی/خدمات

مجری طرح‌های پژوهشی:

          1. مرادی، محمدعلی. طراحی الگوی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتالی در ایران، فایل PDF

          2. مرادی، محمدعلی. تدوین سازوکار بهبود محیط کسب­ وکار شهرداری تهران. 

          3. مرادی، محمدعلی. تدوین برنامه راهبردی برای توسعه اقتصادی ایران، فایل PDF.

          4. مرادی، محمدعلی. بستة کنترل نرخ تورم در برنامه پنجم توسعه، فایل PDF

          5. مرادی، محمدعلی. چالش‌های پیش روی محیط کسب وکار ایران در آستانه برنامه پنجم. 

          6. Moradi, M. A., Prospective of the economy and macroeconomic policies in Iran. This is one of the projects of the e-Commerce feasibility studies in Iran financed by Ministry of Commerce.

          7. Moradi, M. A., & S. Mirzamohammadi, Macroeconomic policies and new economy in Iran: Current performance. This is one of the projects of the e-Commerce feasibility studies in Iran financed by Ministry of Commerce.