نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفصل دوره های DBA

سرفصل دوره های DBA


رهبری کارآفرینانه
مدل کسب وکار
استراتژی پیشرفته کسب وکار
نوآوری کسب وکار
هوش کسب وکار
پایداری،حاکمیت و اخلاق در کسب و کار و کارآفرینی
ایجاد سازمان یادگیرنده
تفکر کارآفرینانه
بازاریابی کارآفرینانه جهانی
روش تحقیق در کارآفرینی
سرمایه گذاری خطر پذیر
شبکه های کسب و کار