شروع مجدد فعالیت های انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران در دانشکده کارآفرینی

شروع مجدد فعالیت های انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران در دانشکده کارآفرینی


با موافقت و تصویب دکتر محمد جلالی، دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، با آغاز دوباره فعالیت های انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران در دانشکده کارآفرینی موافقت گردید. این انجمن در سال های ابتدایی تشکیل دانشکده کارآفرینی با انجام امور علمی و ترویجی و با مشارکت اعضای هیأت علمی و متخصصان کارآفرینی فعالیت می نمود که پس از توقف چندین ساله، در دی ماه 1398 دوباره از سر گرفته می شود. 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :