ششمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.

ششمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.


ششمین جلسه انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به دعوت آقای دکتر محمدجواد نائیجی و به میزبانی آقای دکتر بهروز دری نوکورانی، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با حضور هیات مدیره و اعضای انجمن، روز یکشنبه 16 شهریورماه 1399، از ساعت 16:00 تا 18:30، در محل تالار دفاع دانشکده مدیریت برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای دکتر سید مصطفی رضوی «رئیس هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران» ، ضمن قدردانی از میزبانی ریاست محترم دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، به بیان اهداف جلسه پرداختند. سپس آقای دکتر بهروز دری به مهمانان جلسه خوشامدگفته و در ادامه، پشتیبانی خود را از فعالیت های انجمن ابراز کردند ومقرر گردید حوزه کارآفرینی دارای محور مستقل در کنفرانس مدیریت باشد.
تصمیم ها و مصوبات جلسه به قرار زیر می باشد:
1- انجمن علمی طی نامه ای حمایت علمی خود را در هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت که در آذرماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد اعلام نمایند.
2- مقرر گردید که آقای دکتر جلیل خاوندکار پس از اخذ نظرات به تجمیع کمیته های پیشنهادی و تقابل آنها از 17 مورد به 7 مورد بپردارند  که به قرار زیر است:
الف) کمیته علمی، آموزش و پژوهش – مسوول کمیته: آقای دکتر جلیل خاوندکار
ب) کمیته روابط عمومی و بین الملل – مسوول کمیته: آقای دکتر رضا محمدکاظمی با همکاری آقای دکتر ماشاا... عظیمی
پ)کمیته دانشجویی، دانش آموزی، شعب و عضوگیری- مسوول کمیته: آقای دکتر محمدجواد نائیجی
ت) کمیته تولید محتوا و فضای مجازی- مسوول کمیته: آقای دکتر کمال سخدری
   و در خصوص کارگروه ها:
الف) نوآوری در کسب و کار – مسوول: آقای دکتر ماشاا.. عظیمی
ب) توسعه ی فضای کسب و کار – مسوول: آقای دکتر سید مصطفی رضوی
پ) شرکت های دانش بنیان- مسوول: آقای دکتر علی رضائیان 
3- از طریق گروه واتس آپ فراخوان جذب نمایندگی در شهرستانها، از سوی آقای دکتر محمد جواد نائیجی اقدام می گردد.
 
 
 
آدرس کوتاه :