شماره جدید نشریه توسعه کارآفرینی (دوره 14، شماره 3، پاییز 1400) منتشر شد.

شماره جدید نشریه توسعه کارآفرینی (دوره 14، شماره 3، پاییز 1400) منتشر شد.


شماره جدید نشریه توسعه کارآفرینی (دوره 14، شماره 3، پاییز 1400) منتشر شد.


در این شماره 10 مقاله ی تخصصی با عناوین زیر انتشار یافته است:

کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج‌های کارآفرین می‌شوند؟

زهرا آراستی؛ لاله صادقی؛ مریم سعیدیان؛ نرگس ایمانی پور

تأثیر هوش راهبردی بنگاه مادر بر اثربخشی راهبردهای احیا در توابع بحران‌زده

عبدالله اسدزاده؛ سید حسن طیار؛ فائذه نودهی

چارچوب تحلیلی تجاری‌سازی علم و فناوری با رویکرد فراترکیب: بررسی ابعاد تحلیل، بازیگران و کارکردها

فاطمه حسابی؛ شعبان الهی؛ محمد حسن زاده؛ علی شایان

 تاثیر تیم کارآفرینانه بر مقیاس پذیری کسب وکارهای نوپا

فائزه حنیف زاده؛ کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری

شناسایی مؤلفه ‏ها و سنجش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی

احسان سالاری؛ محمد صالحی؛ مریم تقوایی یزدی

گرایش بین‌المللی شدن و عملکرد صادراتی: بررسی آثار میانجی دانش صادراتی و تعدیلگر پویایی محیطی

رحیم سروری؛ مهران رضوانی

تحقق آموزش کارآفرینانه آنلاین مبتنی بر فناوریهای نوین دیجیتال در ایران با رویکرد سناریونویسی

آیدین سلام زاده؛ مرتضی هادی زاده؛ سمیرا سادات مرتضوی

مدل‌سازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط

ملیکا فرد؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ جلال حقیقت منفرد

 روابط ساختاری بین گرایش به کارآفرینی سبز و نوآوری سبز با نقش میانجی یادگیری زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط

احسان مسعودی؛ آرش شاهین

 تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیند در شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران: اثرتعدیگرانه قابلیت یادگیری و قابلیت محافظت

سعید نیّری؛ سیدرضا حجازی؛ کمال سخدری

 

لینک مجله

 

 

 

آدرس کوتاه :