شیوه اجرای برنامه ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور در سال 1400 براساس استانداردهای دیده بان جهانی کارآفرینی GEM2021 تصویب شد.

شیوه اجرای برنامه ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور در سال 1400 براساس استانداردهای دیده بان جهانی کارآفرینی GEM2021 تصویب شد.


برنامه پژوهش ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور برای چهاردهمین سال متوالی با ایجاد تغییراتی متناسب با شرایط بحران جهانی کرونا، طبق  برنامه پژوهشی استاندارد نظرسنجی جمعیت بالغ 18-64 ساله (Adult Population Survey)   APS  مورد تائید دیده بان جهانی کارآفرینی قرار گرفت.
این طرح همگام با بیش از 60 کشور عضو در بزرگترین کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی با حجم نمونه ای بالغ بر 3300 نمونه در 42 شهر بزرگ و کوچک کشور در 6 منطقه اجرا خواهد شد. در این برنامه پژوهشی بیش از 50 دانشجو از سراسر کشور، آموزش خواهند دید  به صورت نیمه وقت با پروژه همکاری خواهند داشت. 
لازم به ذکر است طبق مصوبات امسال 75 درصد مصاحبه ها در مناطق قرمز و نارنجی کشور به صورت تلفنی از طریق اپلیکیشن به صورت انجام خواهد گرفت.
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :