طرح پیشنهادی دانشکده کارآفرینی با عنوان National Expert survey از سوی دیده بان جهانی کارآفرینی GEM مورد پذیرش قرار گرفت.

طرح پیشنهادی دانشکده کارآفرینی با عنوان National Expert survey از سوی دیده بان جهانی کارآفرینی GEM مورد پذیرش قرار گرفت.


طرح پیشنهادی اجرای نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی ایران National Expert survey از سوی دیده بان جهانی کارآفرینی GEM مورد پذیرش قرار گرفت.
براساس این طرح پیشنهادی حداقل 36 نفر از خبرگان کارآفرینی کشور در 9 گروه، طرح و توسعه کارآفرینی، امور مالی در ایران، سهولت تامین مالی، سیاست های دولت ، برنامه های دولتی، آموزش و پرورش کارآفرینی، تحقیق و توسعه،زیر ساخت های تجاری و خدماتی، باز بودن بازار، هنجارهای فرهنگی اجتماعی شناسایی و به دیده بان جهانی کارآفرینی معرفی می گردند.دراین پیمایش طی مصاحبه ای ساختار یافته و استاندارد براساس مدل GEM، نظرات این افراد درخصوص زمینه های فوق مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و نتایج این پیمایش منجر به شناسایی اکوسیستم کارآفرینی کشور می گردد. لازم به ذکر است امسال تاکنون بیش از 57 کشور برای اجرای این طرح بین المللی و پژوهشی اعلام همکاری داشته اند.
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :