عرض شادباش به مناسبت زادروز همکاران اردیبهشت ماهی دانشکده کارآفرینی

عرض شادباش به مناسبت زادروز همکاران اردیبهشت ماهی دانشکده کارآفرینی


همکاران گرامی: خانم طاهره مجیدزاده، خانم مهناز احدنژاد،

عضو محترم هیأت علمی: آقای دکتر قنبر محمدی الیاسی

زادروزتان فرخنده باد!

برای شما اعضای خانواده‌ی محترم کارآفرینی، آرزوی تندرستی و نیک سرانجامی در هر آن از زندگی، از پروردگار هستی بخش داریم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :