عرض شادباش به مناسبت زادروز همکاران اسفند ماهی دانشکده کارآفرینی

عرض شادباش به مناسبت زادروز همکاران اسفند ماهی دانشکده کارآفرینی


همکاران گرامی: خانم معصومه زمانی، خانم سیمین بهاروند، خانم مریم منصوری

اعضای محترم هیأت علمی: خانم دکتر طیبه نیک رفتار

زادروزتان فرخنده باد!

برای هر یک از شما، اعضای محترم خانواده‌ی کارآفرینی، آرزوی تندرستی و نیک سرانجامی در هر آن از زندگی، از پروردگار هستی بخش داریم.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :