فراخوان دومین رویداد کار، مهارت‌آموزی و نوآوری دانشجویان دختر (کمند)

فراخوان دومین رویداد کار، مهارت‌آموزی و نوآوری دانشجویان دختر (کمند)