لیست دانشگاه های کارآفرین دنیا

لیست دانشگاه های کارآفرین دنیا


 

لیست دانشگاه های کارآفرین دنیا

سالانه در برخی از کشورهای جهان ازجمله انگلستان،امریکا،المان و مالزی  جایزه دانشگاه کارآفرین به دانشگاه های منتخب ارایه می شود که نمونه انها در جدول زیر ارایه شده است.

 

Website address

Reference

country

Year

Entrepreneurial University

Row

https://www.su.nottingham.ac.uk/news/article/6001/465/

Times Higher Education

UK

2008

University Of Nottingham

1

https://www.qub.ac.uk/

Times Higher Education

UK

2009

Queens University Belfast

2

http://www.herts.ac.uk/about-us/news/2010/november/hertfordshire-named-entrepreneurial-university-of-the-year

Times Higher Education

UK

2010

University of Hertfordshire

3

http://www.coventry.ac.uk/primary-news/coventry-university-crowned-entrepreneurial-university-of-the-year-/

Times Higher Education

UK

2011

Coventry University

4

https://www.hud.ac.uk/about/our-awards/the-entrepreneurial-award

Times Higher Education

UK

2012

University of Huddersfield

5

https://www.sbs.strath.ac.uk/feeds/news.aspx?id=302

Times Higher Education

UK

2013

the University of Strathclyde

6

http://www.anglia.ac.uk

Times Higher Education

UK

2014

Anglia Ruskin University

7

http://business.leeds.ac.uk

Times Higher Education

UK

2015

The University of Leeds

8

http://www.lsbu.ac.uk/about-us/news/times-higher-education-awards-win

Times Higher Education

UK

2016

London South Bank University

9

http://www.lsbu.ac.uk

Times Higher Education

UK

2017

London South Bank University

10

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank1

Stanford University

11

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank2

MIT

12

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank3

University of California, Berkeley

13

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank4

Cornell University

14

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank5

University of California, Los Angeles

15

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank6

California Institute of Technology

16

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank7

Brown University

17

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank8

Princeton University

18

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank9

Pepperdine University

19

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/07/29/americas-most-entrepreneurial-research-universities-2015/#553016073823

Forbes

USA

2014,rank10

 Dartmouth College

19

https://www.researchgate.net/publication/287865951_Entrepreneurial_University_A_Case_of_Universiti_Teknologi_MARA [accessed Jun 15, 2017

Higher

Education, Malaysia

Malaysia

2012, 2013 and 2015,

Universiti Teknologi MARA,
 

20

https://www.tum.de/en/homepage/

 

 

Germany

 

Technical University of Munich (TUM)

21

 

آدرس کوتاه :