نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه توسعه کارآفرینی

مدیر گروه توسعه کارآفرینی


 

محمدعلی مرادی 

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 61119347
پست الکترونیکی:mamoradi@ut.ac.ir