نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه توسعه کارآفرینی

مدیر گروه توسعه کارآفرینی


 

زهرا آراستی 

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 61119227
پست الکترونیکی:arasti@ut.ac.ir