نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه کارآفرینی فناورانه

مدیر گروه کارآفرینی فناورانه


 

 

ابوالقاسم عربیون 

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 61119334
پست الکترونیکی:arabiun@ut.ac.ir