نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه کارآفرینی فناورانه

مدیر گروه کارآفرینی فناورانه


 

مرتضی اکبری 

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 88225003
پست الکترونیکی:mortezaakbari@ut.ac.ir