نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه کسب و کار جدید

مدیر گروه کسب و کار جدید


 

حسین صادقی 

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 61119350
پست الکترونیکی: hosadeghi@ut.ac.ir