مراسم روز معلم با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران

مراسم روز معلم با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران